5 Azs 145/2014 - 16

11. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: N. A. T., zastoupený Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 8. 2014, č. j. 41 Az 8/2014 - 18,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) usnesením ze dne 14. 8. 2014, č. j. 41 Az 8/2014 - 18, odmítl pro opožděnost žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2014, č. j. OAM-207/ZA-ZA04-HA08-2014, kterým byla žádost žalobce (dále jen „stěžovatel“) o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky shledána jako nepřípustná podle § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a řízení o ní bylo podle § 25 písm. i) zákona o azylu zastaveno. Současně krajský soud žalobě nepřiznal odkladný účinek a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatel podal proti výše uvedenému usnesení krajského soudu blanketní kasační stížnost, kterou vzal podáním doručeným zdejšímu soudu 7. 11. 2014 v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.


Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 11. listopadu 2014

JUDr. Lenky Matyášové předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2014, sp. zn. 5 Azs 145/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies