8 Afs 139/2014 - 28

06. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: MEOSTAR s. r. o., se sídlem Za Zámečkem 745/17, Praha 5, zastoupeného JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, advokátem se sídlem Sádky 1605/2, Prostějov, proti žalovanému: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem,v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2014, čj. 11 A 171/2013 – 33,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

1)

Nejvyšší správní soud obdržel dne 1. 9. 2014 kasační stížnost žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2014, čj. 11 A 171/2013 – 33, jímž soud zamítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného správního orgánu.

2)

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

3)

Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. Kasační stížnost zároveň neobsahovala žádné důvody, pro které stěžovatel napadal shora uvedený rozsudek městského soudu. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval usnesením ze dne 16. 9. 2014, čj. 8 Afs 139/2014 – 10, k zaplacení soudního poplatku do 2 týdnů od doručení výzvy, a dále k odstranění vad kasační stížnosti do 1 měsíce od doručení výzvy. Současně jej poučil, že nebude- li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví, a také, že neodstraní-li vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě, soud kasační stížnost odmítne. Tato výzva byla zástupci žalobce doručena 22. 9. 2014.

4)

Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani v dodatečné lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem. Neučinil tak ani následně. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

5)

Stěžovatel rovněž v určené jednoměsíční lhůtě neodstranil vady kasační stížnosti, ačkoli jej soud poučil o procesních následcích takového postupu. To zakládá důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Přestože však Nejvyšší správní soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku, nepřistoupil k odmítnutí kasační stížnosti z jiného důvodu.

6)

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 6. listopadu 2014

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2014, sp. zn. 8 Afs 139/2014 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies