Nao 418/2014 - 9

07. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatelky: Česká strana národně sociální, se sídlem Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4, zastoupená Ing. V. S., volebním zmocněncem strany, proti odpůrci: Magistrát města Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, týkající se řízení o námitce podjatosti soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci, rozhodujících v řízení o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, vedeném pod sp. zn. 64 A 14/2014,

takto :

Soudci Mgr. Lucie Trejbalová, Mgr. Karolína Tylová, LL.M., a JUDr. Pavel Vacek nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 64 A 14/2014.

Odůvodnění :

Navrhovatelka ve svém návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, vedenému Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 64 A 14/2014, vznesla námitku podjatosti soudců zmíněného soudu tvořících senát 64 A, tj. soudců Mgr. Lucie Trejbalové, Mgr. Karolíny Tylové, LL.M., a JUDr. Pavla Vacka.

Námitku podjatosti odůvodnila tak, že je „očividná“: „K protiprávnímu postupu [Magistrátu města Jablonce nad Nisou, který odmítl kandidátní listinu navrhovatelky] se připojili Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, nezákonným a neústavním usnesením č. j. 64 A 3/2014 - 18 bez možnosti řádného opravného prostředku a okresní státní zástupce v Liberci nepřípustným postupem ve věci č. j. ZN 316/2014-3“.

Zmíněným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci č. j. 64 A 3/2014 - 18 ze dne 11. září 2014 byl pro opožděnost odmítnut návrh navrhovatelky na zrušení rozhodnutí Magistrátu města Jablonce nad Nisou ze dne 22. 8. 2014, č. j. 67833/2014, kterým byla odmítnuta kandidátní listina navrhovatele pro volby do zastupitelstva Statutárního města Jablonec nad Nisou konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Celý její nynější návrh na vyslovení neplatnosti voleb, o němž se vede řízení, se v podstatě opírá o skutečnost, že navrhovatelce byla v důsledku zmíněných rozhodnutí Magistrátu města Jablonce nad Nisou a Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci odňata možnost zúčastnit se těchto voleb jako kandidující politický subjekt.


Dotčení soudci senátu 64 A Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci se ke vznesené námitce podjatosti shodně vyjádřili tak, že se podjatí být necítí, že navrhovatelku osobně neznají a nemají žádný vztah k projednávané věci.

Z odůvodnění námitky podjatosti se podává, že důvod pro vyloučení soudců senátu 64 A Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci navrhovatelka spatřuje v tom, jak tento senát rozhodl v jiné její právní věci, neboť s tímto rozhodnutím nesouhlasí a označuje je za nezákonné a neústavní.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci „vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.“ (zvýrazněno Nejvyšším správním soudem).

Integrální součástí práva na spravedlivý proces tak, jak je vymezeno v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, je garance toho, aby ve věci rozhodoval nezávislý a nestranný soudce. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v ustanovení § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Soudce lze z projednávání a rozhodnutí přidělené věci vyloučit jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2003, č. j. Nao 19/2003 - 16, dostupné na www.nssoud.cz). Zákon přitom stanoví, že takovým důvodem nemůže být okolnost, která spočívá v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Námitka podjatosti vznesená navrhovatelkou vůči soudcům senátu 64 A Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci tedy neobstojí, neboť ji vztahuje k jejich presumovanému „postupu ... v řízení o projednávané věci“ a k jejich „rozhodování v jiných věcech“, tj. k důvodům, jež podle výslovného ustanovení § 8 odst. 1 věty poslední s. ř. s. důvodem pro vyloučení soudců z rozhodování jednoznačně být nemohou. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2014

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2014, sp. zn. Nao 418/2014 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies