2 Afs 132/2014 - 26

06. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Nieten Internationale Spedition, s. r. o., se sídlem U Nietenu 65, Chrastavice, zast. JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem se sídlem nám. Míru 143, Domažlice, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti výrokům II. a III. rozhodnutí Celního ředitelství Plzeň, ze dne 6. 9. 2012, č. j. 5644/2012-160100-21, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 5. 2014, č. j. 30 Af 46/2012 - 51,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč; tato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupce JUDr. Václava Faltýna, advokáta, z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení výše označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti shora uvedeným výrokům rozhodnutí žalovaného, jímž byla zčásti změněna výše pokuty za celní delikt a zároveň bylo zamítnuto odvolání žalobce proti specifikovaným výrokům rozhodnutí Celního úřadu Domažlice ze dne 19. 10. 2009, č. j. 5043-7/2009-166400-021, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, v níž pouze uvedl, že rozsudek napadá v celém rozsahu.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 9. 2014, č. j. 2 Afs 132/2014 - 23, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, z jakých důvodů je kasační stížnost podávána a uvede, co navrhuje. Stěžovatel byl poučen, že pokud nebude této výzvě vyhověno, bude kasační stížnost odmítnuta. Soud totiž nemůže bez doplnění kasační stížnosti v řízení pokračovat.

Usnesení ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), bylo stěžovateli doručeno dne 20. 9. 2014, konec lhůty připadá na den 20. 10. 2014 (pondělí). Přes tuto výzvu stěžovatel důvody kasační stížnosti do dnešního dne nerozvedl ani neuvedl, co navrhuje.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odstavce 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě nejsou vymezeny důvody kasační stížnosti ani není uvedeno, co stěžovatel navrhuje (petit). Zdejší soud stěžovatele k doplnění kasační stížnosti vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu, avšak výzvě přes náležité poučení vyhověno nebylo.

Pro neodstranění vad podání není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat (nejsou definovány důvody, v jejichž rámci by měl zdejší soud kasační stížnost přezkoumat a jimiž je zásadně vázán). Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5, § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle úpravy obsažené v ustanovení § 10 odst. 3 poslední věta a § 10a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 5000 Kč za řízení o kasační stížnosti, a to k rukám jeho zástupce.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2014

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2014, sp. zn. 2 Afs 132/2014 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies