3 As 179/2014 - 50

05. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Ing. Bc. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, o žalobě proti usnesení Krajského soudu v Brně z 3. 4. 2014, č. j. 62 A 11/2014 - 16, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 8. 2014, č. j. 62 A 42/2014 - 20,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na  náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Dne 4. 9. 2014 podal žalobce (dále též „stěžovatel“) k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 1. 8. 2014, č. j. 62A 42/2014 - 20. Napadeným usnesením krajský soud odmítl stěžovatelovu žalobu proti jinému usnesení Krajského soudu v Brně z 3. 4. 2014, č. j. 62A 11/2014 - 16 (cit. usnesením Krajský soud v Brně odmítl žalobu stěžovatele proti usnesení Nejvyššího správního soudu z 27. 11. 2013, č. j. Nao 90/2013 - 43).

Vzhledem k tomu, že současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani neprokázal splnění podmínky povinného zastoupení advokátem, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 9. 2014, č. j. 3 As 179/2014 – 18, aby tyto povinnosti splnil v náhradní lhůtě. Stěžovatel dnem 2. 10. 2014, č. j. 3 As 179/2014 - 27, požádal Nejvyšší správní soud o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud tuto žádost zamítl usnesením ze 7. 10. 2014, č. j. 3 As 179/2014 - 45 (výroky I. a II.). Stejným  usnesením (výroky III. a IV.) poté znovu vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho týdne zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastoupení v řízení o kasační stížnosti.

Usnesení Nejvyššího správního soudu z 7. 10. 2014, č. j. 3 As 179/2014 - 45 bylo stěžovateli doručeno dne 23. 10. 2014; ke dni vydání tohoto usnesení však stěžovatel nesplnil ani jednu z vyzývaných povinností.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byl stěžovatel poučen, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Nejvyšší správní soud podotýká, že u stěžovatele je naplněn i důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť odstranitelný nedostatek řízení – absence povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti - přes výzvu soudu nebyl odstraněn a pro tuto vadu nelze v řízení dále pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 5. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2014, sp. zn. 3 As 179/2014 - 50, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies