1 Afs 142/2014 - 20

05. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: F plus H s. r. o., se sídlem Zborovská 856/49, Třebíč, proti žalovanému: Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2014, č. j. 12014/14/5000-14103-709175, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2014, č. j. 29 Af 50/2014 - 20,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále také „stěžovatel“) podal dne 18. 7. 2014 ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2014, č. j. 12014/14/5000-14103-709175. Usnesením ze dne 28. 7. 2014, č. j. 29 Af 50/2014 – 16, krajský soud vyzval žalobce, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 22. 8. 2014. Ve stanovené lhůtě, tj. do 1. 9. 2014, a ani poté však žalobce soudní poplatek nezaplatil a na výzvu nezareagoval. Usnesením ze dne 16. 9. 2014, č. j. 19 Af 50/2014 – 20, proto krajský soud řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavil. Současně žalobce poučil ve smyslu ustanovení § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), že pokud bude soudní poplatek zaplacen dříve, než usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nabude právní moci, bude předmětné usnesení krajským soudem zrušeno.

[2]

Usnesení krajského soudu ze dne 16. 9. 2014 bylo zástupkyni žalobce doručeno 18. 9. 2014. Ve stejný den byl soudní poplatek uhrazen. Žalobce podal dne 2. 10. 2014 proti usnesení krajského soudu o zastavení řízení včasnou kasační stížnost. Stejného dne Krajský soud v Brně podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích své usnesení ze dne 16. 9. 2014 usnesením č. j. 29 Af 50/2014 - 24 zrušil. V odůvodnění uvedl, že rozhodnutí soudu ve věcech správního soudnictví nabývá právní moci uplynutím konečného okamžiku dne, v němž bylo doručeno poslednímu z účastníků (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2008, č. j. 5 Afs 1/2007 – 172, publ. pod č. 2328/2011 Sb. NSS, či ze dne 29. 3. 2007, č. j. 5 Afs 112/2006 - 41, publ. pod č. 1218/2007 Sb. NSS). Soudní poplatek byl proto zaplacen včas, protože byl uhrazen dříve, než usnesení nabylo právní moci.

[3]

Za dané situace bylo před Nejvyšším správním soudem vedeno řízení o kasační stížnosti proti neexistujícímu rozhodnutí. Nebyla proto splněna podmínka řízení ve smyslu § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), podle kterého lze kasační stížnosti napadnout pravomocné rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, díky čemuž nelze v řízení pokračovat. Pokud bylo kasační stížností napadeno usnesení krajského soudu, které bylo v mezičase v souladu se zákonem o soudních poplatcích zrušeno, vznikl neodstranitelný nedostatek podmínek řízení ve smyslu citovaného ustanovení.

[4]

Vzhledem k důvodům odmítnutí kasační stížnosti Nejvyšší správní soud netrval na zaplacení soudního poplatku ani na jinak obligatorním zastoupení stěžovatelky advokátem.

[5]

Kasační stížnost byla proto odmítnuta podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[6]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2014

JUDr. Josef Baxa předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2014, sp. zn. 1 Afs 142/2014 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies