6 Azs 248/2014 - 23

31. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: L. M., zastoupená Mgr. Markem Čechovským, advokátem, se sídlem Opletalova 25, Praha 1, adresa pro  doručování: Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného č. j. MV-90396- 3/SO/sen-2013 ze dne 19. června 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 10 A 121/2014 - 57 ze dne 29. září 2014,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 9. října 2014 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) proti v návětí uvedenému usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla pro opožděnost odmítnuta její žaloba ve věci zamítnutí žádosti o udělení povolení k přechodnému pobytu.

V průběhu řízení podáním datovaným dnem 30. října 2014 sdělila stěžovatelka Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím svého právního zástupce, že bere podanou kasační stížnost zpět. Na základě uvedených skutečností Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2014

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2014, sp. zn. 6 Azs 248/2014 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies