10 As 181/2014 - 10

30. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 2, se sídlem Francouzská 808/19, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti sdělení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 7. 2014, čj. 10 Na 45/2014 - 2,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného sdělení krajského soudu. V něm soud stěžovateli sdělil, že jeho podání bylo adresováno místně nepříslušnému soudu. S ohledem na to, že stěžovatel soustavně využívá Krajský soud v Českých Budějovicích jako distributora jeho nejrůznějších podání, materiálně adresovaných jiným soudům a orgánům, jeho podání mu soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích vrátila.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Napadené sdělení však takovýmto rozhodnutím není, proto je kasační stížnost nepřípustná [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 102 s. ř. s. a § 120 s. ř. s.].

Nad rámec nezbytně nutného soud doplňuje, že postup soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích ve vztahu ke stěžovateli je plně ospravedlnitelný. Podle § 7 odst. 4 s. ř. s. byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Uvedené ustanovení zjevně míří na izolovaná procesní pochybení podatele. Neumožňuje však, aby podatel učinil z krajského soudu distribuční středisko stovek svých podání, kterými navíc zjevně nesleduje ochranu svých veřejných subjektivních práv, ale toliko produkci stovek a tisíců soudních rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. října 2014

Zdeněk Kühn předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 10 As 181/2014 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies