5 Ads 153/2014 - 13

30. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: J. R., zastoupená JUDr. Tomášem Pelikánem, advokátem se sídlem Dušní 22, Praha 1, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2014, č. j. 2 Ad 38/2013 - 25,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 4. 9. 2014 kasační stížnost proti shora označenému rozsudku, kterým Městský soud v Praze zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 5. 2013, č. j. 495 802 037/315-MSV, jímž žalovaná zamítla námitky stěžovatelky a potvrdila své rozhodnutí ze dne 7. 3. 2013, č. j. 495 802 037.

Podáním ze dne 23. 10. 2014, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 10. 2014, vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce podanou kasační stížnost zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, a stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud podle citovaných ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 30. října 2014

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 5 Ads 153/2014 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies