4 As 191/2014 - 26

30. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Pallou v právní věci žalobce: Ing. R. B., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, za účasti osoby zúčastněné na řízení: KRALUPOL, a.s., IČ 49679597, se sídlem Jandova 10/3, Praha 9, zast. JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem, se sídlem Wellnerova 1322/3C, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 6. 2014, č. j. 22 A 65/2013 - 41,

takto :

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2014, č. j. 4 As 191/2014 - 23, se ve III. výroku opravuje tak, že správně zní:

III. Osobě zúčastněné na řízení se vrací soudní poplatek ve výši 4.000 Kč, který bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacen na účet č. 2108429676/2700 do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 15. 4. 2013, č. j. KUOK 31277/2013, ve znění opravného usnesení ze dne 19. 4. 2013, č. j. KUOK 38097/2013 (dále také „napadené rozhodnutí“), žalovaný rozhodl o odvoláních podaných proti rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení územně správního ze dne 5. 10. 2012, č. j. SMOl/148750/2012/OS/US/Sev (dále jen „stavební úřad“), o umístění stavby „Rozšíření technologie daňového skladu LPG“ na pozemku parc. č. 1575/1 v k. ú. Horka nad Moravou tak, že ve I. výroku zamítl mimo jiné odvolání žalobce jako nepřípustné, ve II. výroku zamítl odvolání obce Horka nad Moravou a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil a ve III. výroku zrušil usnesení stavebního úřadu ze dne 18. 9. 2012, č. j. SMOL/140037/2012/OS/US/Sev, kterým bylo rozhodnuto o účastenství obce Křelov - Břuchotín v předmětném územním řízení.

Proti rozhodnutí žalovaného se u Krajského soudu v Ostravě žalobce bránil žalobou ze dne 17. 6. 2013, v níž navrhoval zrušit napadené rozhodnutí, jakož i jemu předcházející rozhodnutí stavebního úřadu a věc mu vrátit k dalšímu řízení.

Rozsudek krajského soudu, a to jeho prvý výrok, napadla osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností ze dne 18. 9. 2014 s odůvodněním, že nebyla vyrozuměna o probíhajícím řízení před krajským soudem, s rozsudkem krajského soudu se seznámila teprve nahlédnutím do spisu žalovaného  dne 16. 9. 2014, avšak je přesvědčena, že rozsudek krajského soudu není správný a její práva byla porušena.

Dne 7. 10. 2014 stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět a Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) část věty před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 120 téhož zákona řízení usnesením ze dne 9. 10. 2014, č. j. 4 As 191/2014 - 23, zastavil. Současně ve III. výroku tohoto usnesení rozhodl podle § 10 odst. 3 věta první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích o vrácení poměrné části soudního poplatku ve výši 4.000 Kč žalobci.

Kasační stížnost, za kterou byl soudní poplatek v zákonem stanovené výši 5.000 Kč vybrán, však podala osoba zúčastněná na řízení, která také byla povinna za kasační stížnost soudní poplatek uhradit, což řádně splnila dne 3. 10. 2014, jak se podává ze Záznamu o složení ze dne 6. 10. 2014 na č. l. 18 spisu sp. zn. 4 As 191/2014.

Nejvyšší správní soud se s ohledem na shora uvedené dopustil ve III. výroku usnesení ze dne 9. 10. 2014, č. j. 4 As 191/2014 - 23, zjevné nesprávnosti, když rozhodl o tom, že soudní poplatek (jeho poměrná část podle § 10 odst. 3 věta první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) se namísto osobě zúčastněné na řízení vrací žalobci.

Proto Nejvyšší správní soud provedl ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s. ve spojení s § 55 odst. 5 s. ř. s. a § 120 s. ř. s. opravu III. výroku uvedeného usnesení tak, jak má správně znít, tedy že poměrná část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč se vrací osobě zúčastněné na řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. října 2014

JUDr. Jiří Palla předseda senátu.


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 4 As 191/2014 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies