6 As 284/2017 - 18

04. 10. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: MVDr. Ľ. N., zastoupena Mgr. Petrem Pařilem, advokátem se sídlem Škárova 809/16, 612 00 Brno, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2014, č. j. 1395/500/14, 39119/ENV/14, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2017, č. j. 10 A 132/2014 – 42,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 30. 8. 2017 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2017, č. j. 10 A 132/2014 – 42, jímž soud zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2014, č. j. 1395/500/14, 39119/ENV/14. Uvedeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 1. 4. 2014, č. j. ČIŽP/10/CIT/SR01/1117414.038/14/RPR, kterým byly stěžovatelce zabaveny 4 živé exempláře a dva uhynulé exempláře želv druhu Testudo hermani, a dále jí byla uložena povinnost nahradit paušální částku nákladů řízení.

[2]

Přípisem ze dne 7. 9. 2017, č. j. 6 As 284/2017 – 10, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto přípisu. Soud současně stěžovatelku poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Uvedený přípis byl právnímu zástupci stěžovatelky doručen do datové schránky dne 8. 9. 2017.

[3]

Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4]

Do dnešního dne stěžovatelka soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatila, stanovená lhůta přitom uplynula v pátek dne 15. 9. 2017. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. října 2017

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. 6 As 284/2017 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies