10 As 265/2017 - 54

05. 10. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 9, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha 10, proti nezákonnému zásahu žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2017, čj. 11 A 60/2017-16,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud obdržel dne 29. 8. 2017 e-mailové podání (bez elektronického podpisu), označené jako kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze uvedenému v záhlaví; e-mail byl adresován nejen Nejvyššímu správnímu soudu, ale i městskému soudu. Ze spisu městského soudu pak NSS ověřil, že žalobce (stěžovatel) zde tuto kasační stížnost potvrdil podepsaným podáním shodného obsahu na podatelnu městského soudu dne 1. 9. 2017.

NSS nejdříve zjišťoval, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. věty první musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle poslední věty téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Z předloženého spisu městského soudu vyplývá, že napadené usnesení bylo stěžovateli doručováno dne 3. 8. 2017. Protože stěžovatel nebyl při doručování zastižen, byla písemnost uložena na poště a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl. Písemnost nebyla v úložní době vyzvednuta, a byla proto dne 15. 8. 2017 vložena do stěžovatelovy domovní schránky.

Stěžovatel podal kasační stížnost dne 29. 8. 2017, tedy zjevně ve lhůtě dvou týdnů počítané od data 15. 8. 2017, kdy mu byla písemnost vložena do schránky. Datum vložení písemnosti do schránky však nemá žádný právní význam: lhůtu pro podání kasační stížnosti je třeba počítat již ode dne (fiktivního) doručení, které ve smyslu § 49 odst. 4 občanského soudního řádu nastává již desátým dnem ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí, a to i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Zásilka obsahující usnesení městského soudu byla na poště uložena dne 3. 8. 2017, desátým dnem počítaným od tohoto dne byla neděle 13. 8. 2017, tedy posledním dnem desetidenní lhůty ve smyslu § 40 odst. 3 s. ř. s., kdy se písemnost považuje za doručenou, bylo pondělí 14. 8. 2017. Od tohoto data pak běžela lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti, která skončila v pondělí dne 28. 8. 2017.

Kasační stížnost podaná až dne 29. 8. 2017 tedy byla podána opožděně. Podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán opožděně. Proto soud kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2017, sp. zn. 10 As 265/2017 - 54, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies