3 As 261/2017 - 21

06. 10. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce L. M., zastoupeného Mgr. Bc. Tomášem Kasalem, LL.M., advokátem se sídlem Kolín, Kutnohorská 43, proti žalovanému Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2017, č. j. 28 A 21/2016 – 50,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojí proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2017, č. j. 28 A 21/2016 – 50, jímž krajský soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2016, č. j. KUKHK-24533/DS/2016/SR, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Nový Bydžov ze dne 28. 6. 2016, č. j. D/046/16/MK. Naposledy uvedeným rozhodnutím byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v příčinné souvislosti s porušením § 18 odst. 4 téhož zákona, za což mu byla uložena pokuta ve výši 2.000 Kč a současně povinnost uhradit náklady přestupkového řízení.

[2]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud (prostřednictvím jeho zástupce) usnesením ze dne 20. 9. 2017, č. j. 3 As 261/2017 – 9, ke splnění poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od doručení tohoto usnesení; zároveň byl poučen o následcích spojených s nevyhověním této výzvě.

[3]

V průběhu řízení o předmětné kasační stížnosti došlo k novele zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), zákonem č. 296/2017 Sb., s účinností od 30. 9. 2017. Dle přechodných ustanovení čl. VI zákona č. 296/2017 Sb. však platí, že na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 549/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Dle § 32, věty první soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) platí, že řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu. Pro řízení o opravných prostředcích dle části třetí hlavy třetí s. ř. s. se uvedené ustanovení užije přiměřeně (§ 120 s. ř. s.). Kasační stížnost stěžovatele byla doručena na elektronickou podatelnu krajského soudu dne 6. 9. 2017, který ji následně postoupil Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 9. 2017. V důsledku této skutečnosti se proto na nyní vedené řízení použije zákon o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., účinného  do 29. 9. 2017.

[4]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti; dle § 7 citovaného zákona se stal soudní poplatek za kasační stížnost splatným okamžikem jejího podání.

[5]

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích dále platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[6]

Povinnost zaplatit soudní poplatek vznikla stěžovateli společně s podáním kasační stížnosti. Jak již bylo uvedeno, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval k úhradě soudního poplatku usnesením ze dne 20. 9. 2017, č. j. 3 As 261/2017 – 9, které bylo v souladu s § 42 odst. 1 a 2 s. ř. s. doručeno právnímu zástupci stěžovatele do datové schránky dne 27. 9. 2017 (čl. 9 spisu zdejšího soudu). Posledním dnem sedmidenní lhůty pro zaplacení soudního poplatku se tak stala středa 4. 10. 2017 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.). Stěžovatel však toho  dne a ani později soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud připomíná, že v případě lhůty k zaplacení soudního poplatku stanovené usnesením ze dne 20. 9. 2017, č. j. 3 As 261/2017 – 9, se již jednalo o lhůtu dodatečnou – náhradní, neboť poplatek za kasační stížnost je splatný okamžikem jejího podání. Použitá právní úprava nadto fakticky umožňuje uhradit soudní poplatek i po lhůtě stanovené soudem ve výzvě, a to až do právní moci usnesení o zastavení řízení; je tak třeba uvažovat i s dobou, než Nejvyšší správní soud vydá, respektive doručí takové usnesení. Tato doba je více než dostatečná pro splnění poplatkové povinnosti.

[7]

Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Jelikož soudní poplatek nebyl ke dni vydání tohoto usnesení zaplacen, byly naplněny podmínky předvídané v ustanovení § 9 odst. 1 větě za středníkem zákona o soudních poplatcích; proto zdejšímu soudu nezbylo, než řízení o kasační stížnosti zastavit.

[8]

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. října 2017

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2017, sp. zn. 3 As 261/2017 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies