10 Afs 231/2017 - 23

05. 10. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 11. 2016, čj. 48619/16/5100-41451-711055, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2017, čj. 31 Af 5/2017-44,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

NSS obdržel dne 26. 7. 2017 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení krajského soudu označeného v záhlaví. Krajský soud tímto usnesením odmítl žalobu stěžovatele z důvodu její opožděnosti.

Dne 14. 9. 2017 NSS zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť stěžovatel k výzvě soudu nedoložil své osobní, majetkové a výdělkové poměry. Současně NSS vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost a dále aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení doložil splnění podmínky zastoupení dle § 105 odst. 2 s. ř. s. (zastoupení advokátem). V souvislosti s těmito výroky byl stěžovatel poučen o právních následcích jejich nesplnění.

Usnesení ze dne 14. 9. 2017 bylo stěžovateli doručeno dne 18. 9. 2017; lhůta pro předložení plné moci advokáta uplynula dne 2. 10. 2017. Ve stanovené lhůtě stěžovatel povinnost dle § 105 odst. 2 s. ř. s. nesplnil, pouze opakovaně požádal o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků. NSS k tomu uvádí, že stěžovatel v nové žádosti nezmínil žádné nové konkrétní skutečnosti. NSS stěžovatele v nynějším řízení o kasační řízení již několikrát upozornil (v přípisu ze dne 7. 8. 2017, čj. 10 Afs 231/2017-5, a také v usnesení ze dne 14. 9. 2017, čj. 10 Afs 231/2017-12), že je na účastníku samém, aby svoji materiální situaci soudu dostatečně konkrétně popsal a svá tvrzení doložil. Soud výdělkové a majetkové možnosti sám z úřední povinnosti nezjišťuje. NSS se proto novou žádostí stěžovatele nezabýval.

Nedostatek zastoupení tak brání pokračování v řízení o kasační stížnosti. Proto soud v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti NSS rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. října 2017

Zdeněk Kühn předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2017, sp. zn. 10 Afs 231/2017 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies