10 Afs 253/2017 - 23

05. 10. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: VOC Písek, s. r. o., se sídlem Pražská 286, Písek, zast. Mgr. Michalem Dejmkem, advokátem se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 3. 2016, čj. 11480/16/5300-21444-711972, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 7. 2017, čj. 51 Af 7/2016-34,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Michala Dejmka, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

NSS obdržel dne 16. 8. 2017 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobkyně (stěžovatelka) domáhala zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovatelce výzvu ze dne 23. 8. 2017, aby doplnila důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil ji o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku.

Výzva byla stěžovatelce doručena prostřednictvím jejího zástupce dne 23. 8. 2017 (doručenka na č. l. 13 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 25. 9. 2017. Stěžovatelka však na výzvu soudu dosud kasační stížnost nedoplnila.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ani po výzvě soudu neodstranila vytýkané vady kasační stížnosti a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, NSS kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Proto soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost výrokem III.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2017, sp. zn. 10 Afs 253/2017 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies