9 Afs 285/2017 - 21

03. 10. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: SANTRADE s.r.o., se sídlem Na Sychrově 8/975, Praha 10, zast. JUDr. Vlastiborem Vejvodou, advokátem se sídlem Na Hřebenech II 1062, Praha 4, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 5. 2017, č. j. 24703/17/5300-22443-701728, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2017, č. j. 10 Af 29/2017 - 14,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla kasační stížností shora označené usnesení, kterým Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku.

[2]

S řízením o kasační stížnosti proti usnesení městského soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku je spojena poplatková povinnost za kasační stížnost (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, č. j. 1 As 196/2014 - 19, publikované pod č. 3271/2015 Sb. NSS, dostupné též z www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost usnesením ze dne 18. 9. 2017, č. j. 9 Afs 285/2017 - 9, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně ji poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti zastaví.

[3]

Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovatelce doručeno dne 19. 9. 2017, posledním dnem určené lhůty k zaplacení soudního poplatku tak bylo pondělí 25. 9. 2017. Stěžovatelka však na výzvu k zaplacení soudního poplatku nereagovala a do vydání nynějšího usnesení o zastavení řízení soudní poplatek za kasační stížnost neuhradila. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil na základě § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[4]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. října 2017

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2017, sp. zn. 9 Afs 285/2017 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies