2 Azs 177/2017 - 38

05. 10. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: M. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 6. 2015, č. j. OAM-343/ZA-ZA02-P17-2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2017, č. j. 4 Az 29/2015 - 24,

takto :

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu byla doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2017, č. j. 4 Az 29/2015 – 24, a v níž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele usnesením ze dne 1. 8. 2015, č. j. 2 Azs 177/2017 – 29, zamítl, protože stěžovatel neunesl břemeno důkazní o tom, že jsou u něj dány předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a tedy aby mu byl ustanoven zástupce.

[2]

Následně Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 31. 8. 2017, č. j. 2 Azs 177/2017 – 36, ke splnění podmínky řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s., a to buď předložením plné moci udělené advokátovi, nebo dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání. K tomu soud stěžovateli stanovil přiměřenou lhůtu. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 18. 9. 2017.

[3]

Stěžovatel do stanovené lhůty (14 dnů od doručení) ani později podmínku řízení nesplnil, přičemž nedostatek zastoupení brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

[4]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2017

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2017, sp. zn. 2 Azs 177/2017 - 38, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies