Vol 19/2014 - 6

23. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: M. M., proti odpůrci Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu ze dne 15. 10. 2014,

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 10. 2014 se navrhovatel domáhal vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Senátu. Navrhovatel se účastnil voleb v obvodu Městské části Brno – Kohoutovice, kde se ve stejném termínu konaly volby do městského zastupitelstva i do Senátu. V návrhu uvedl, že od člena volební komise dostal dva volební lístky avšak pouze jednu obálku, přičemž mu nebylo řečeno, že musí každý volební lístek vložit do zvláštní obálky, aby jeho hlas byl platný.

[2]

Navrhovatel své podání sice výslovně označil jako "Stížnost na volební komisi", ale jeho obsah je nutno posoudit jako návrh na neplatnost hlasování.

[3]

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen "volební zákon"), podle jehož § 87 odst. 2 se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

[4]

Podání navrhovatele nelze meritorně posoudit, neboť bylo učiněno předčasně. Soudní přezkum voleb do Senátu se řídí § 90 s. ř. s. a následně též § 87 odst. 2 volebního zákona. Dle druhé věty citovaného ustanovení je třeba návrh podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb; nelze jej tedy podat před vyhlášením jejich výsledků. K vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí přitom došlo v souladu s ustanovením § 77 volebního zákona dne 21. 10. 2014, a to publikací ve Sbírce zákonů pod č. 223/2014. Lhůta pro podávání návrhů tudíž začíná běžet až ode dne následujícího, tedy od 22. 10. 2014, a končí dne 31. 10. 2014 v 16.00 hod. Nejvyšší správní soud může věcně projednat pouze návrhy, které mu jsou doručeny v takto vymezené lhůtě. Návrh doručený Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 10. 2014 byl podán dříve, než začala běžet lhůta k podání návrhu.

[5]

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako předčasný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

[6]

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. října 2014

JUDr. Jan Passer předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. Vol 19/2014 - 6, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies