32 Cdo 3070/2017

19. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 240
  • OSŘ - § 57 odst. 1
  • OSŘ - § 57 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobce J. M., zastoupeného Mgr. Ing. Veronikou Žánovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Vodičkova 710/31, proti žalované TrustSoft, s. r. o., se sídlem v Praze 5, Nádražní 344/23, identifikační číslo osoby 29137098, zastoupené Mgr. Jiřím Zájedou, advokátem se sídlem v Blatné, Zahradnická 38, o zaplacení částky 90 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 315/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2017, č. j. 91 Co 5/2017-60, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil rozsudek ze dne 6. 10. 2016, č. j. 31 C 315/2015-37, kterým Obvodní soud pro Prahu 5 uložil žalované zaplatit žalobci částku 90 000 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a částku 45 950 Kč na náhradu nákladů řízení (výrok II.), a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, datované 16. 5. 2017, doručené dne 17. 5. 2017 do datové schránky soudu prvního stupně (srov. č. l. 67 spisu), navrhujíc, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu a soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Jak je zřejmé z obsahu spisu, rozsudek odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání byl doručen právnímu zástupci žalované do datové schránky dne 16. 3. 2017 (srov. č. l. 61 spisu). Podala-li následně žalovaná prostřednictvím svého právního zástupce dovolání do datové schránky soudu prvního stupně dne 17. 5. 2017, učinila tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty, neboť podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. bylo posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání úterý 16. 5. 2017.

Nejvyšší soud proto dovolání žalované pro opožděnost odmítl podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř.

I kdyby však dovolání bylo podáno včas, bylo by odmítnuto podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř., neboť dovolatelka namítá, že soud prvního stupně věc projednal v její nepřítomnosti, ačkoli se prostřednictvím svého právního zástupce omluvila a sdělila, že se k jednání dostaví se zpožděním z důvodu poruchy vozidla a hustého provozu, čímž uplatnila zmatečnostní vadu řízení ve smyslu ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř., jež není způsobilým dovolacím důvodem (k jejímu prověření slouží žaloba pro zmatečnost) a pro jejíž posouzení nelze připustit dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013, sen. zn. 29 NSČR 84/2013, nebo ze dne 5. 2. 2014, sen. zn. 29 NSČR 112/2013, jež jsou veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu). K této vadě smí dovolací soud přihlédnout toliko v případě, že je dovolání přípustné (srov. ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 7. 2017

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 32 Cdo 3070/2017, ECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.3070.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies