33 Cdo 2763/2017

18. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 243b

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně MIH e-commerce CZ s. r. o. se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, identifikační číslo 247 25 382, zastoupené Mgr. Filipem Petrášem, advokátem se sídlem Zlín, 2. května 7134, proti žalované J. D. L., zastoupené Mgr. Petrou Vojtíškovou, advokátkou se sídlem Znojmo, Jana Palacha 954/4, o 1.663.573,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné-pobočky v Havířově pod sp. zn. 108 C 267/2016, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2016, č. j. 56 Co 431/2016-26, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 11. 2016, č. j. 56 Co 431/2016-26, potvrdil usnesení ze dne 4. 10. 2016, č. j. 108 C 267/2016-21, kterým Okresní soud v Karviné-pobočka v Havířově, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu ve Znojmě jako soudu místně příslušnému. Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupená advokátem) dovolání.

Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (žalovanou), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále opět jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 3. 3. 2017, č. j. 108 C 267/2016-66, přiznal žalované osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a pro dovolací řízení jí ustanovil zástupkyni z řad advokátů Mgr. Petru Vojtíškovou. Ustanovená advokátka ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř.) počítané od právní moci usnesení soudu prvního stupně ze dne 3. 3. 2017, č. j. 108 C 267/2016-66 (tj. od 31. 3. 2017), dovolání sepsané žalovanou nenahradila vlastním podáním, ani je nedoplnila, popř. se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnila.

Jelikož zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna, dovolací soud dovolací řízení zastavil (§ 243b ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b o. s. ř. ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. července 2017

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2763/2017, ECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.2763.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies