29 NSCR 58/2015

04. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka E. F. F. I., s. r. o., se sídlem v Kladně, Ke Stadionu 1938, PSČ 272 01, identifikační číslo osoby 26763796, o insolvenčním návrhu věřitelky Dagmar Cíglerové, narozené 31. května 1979, bytem v Praze 4, Bernolákova 1190/4, PSČ 142 00, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 17842/2013, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. října 2014, č. j. KSPH 36 INS 17842/2013, 1 VSPH 1610/2014-A-52, takto

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 9. července 2014, č. j. KSPH 36 INS 17842/2013-A-40, Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) na základě insolvenčního návrhu věřitelky Dagmar Cíglerové mimo jiné zjistil úpadek dlužníka E. F. F. I., s. r. o. (bod I. výroku) a prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku).K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (A-55).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání [§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)], insolvenční soud jej usnesením ze dne 13. dubna 2015, č. j. KSPH 36 INS 17842/2013-A-62, doručeným dovolateli zvlášť dne 24. dubna 2015 (srov. doručenku u A-62), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 7 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí byl pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 4. července 2017

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 7. 2017, sp. zn. 29 NSCR 58/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.58.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies