20 Cdo 2536/2017

03. 07. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241 odst. 1
  • OSŘ - § 30
  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného V. P., P., proti povinné E. H., P., pro 8 200 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 54 Nc 1179/2009, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. září 2015, č. j. 12 Co 240/2015-184, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


K odvolání povinné Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. září 2015, č. j. 12 Co 240/2015-184, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 14. dubna 2015, č. j. 54 Nc 1179/2009-180, ve výroku I. změnil tak, že povinné se osvobození od soudních poplatků přiznává (výrok I.), a ve výroku II., jímž byly zamítnuty žádosti povinné o ustanovení právního zástupce, jej potvrdil (výrok II.). Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále též „o. s. ř.“, avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odst. 1). Podle § 30 o. s. ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Dospěje-li dovolací soud k závěru, že dovolatel, který nevyhověl požadavku povinného zastoupení, splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 30 o. s . ř., pak mu ho sám ustanoví; v opačném případě, tedy dospěje-li k závěru, že předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů nejsou splněny a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení, dovolací řízení zastaví (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 20. března 2014 sp. zn. 26 Cdo 3418/2013, usnesení Nejvyššího soudu z 23. července 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení Nejvyššího soudu z 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015).

Z obsahu spisu vyplývá, že povinné byl přiznán invalidní důchod I. stupně a je tedy schopná (i když omezeně) výdělečné činnosti. Je tak zřejmé, že povinná své příjmy nezvyšuje, ačkoli by mohla. V dané věci, kdy je vymáhána bagatelní pohledávka oprávněného ve výši 8 200 Kč, a povinná se v rámci exekučního řízení opakovaně domáhá jak osvobození od soudních poplatků, tak ustanovení zástupce pro řízení a využívá svého práva k podávání řádných i mimořádných opravných prostředků, lze její chování označit jako obstrukční s cílem maximálně oddálit právo oprávněného, které mu bylo přiznáno vykonatelným soudním rozhodnutím. Takové chování povinné nemůže požívat právní ochrany a již vůbec ne na náklady státu.

Nejvyšší soud proto na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, a jelikož dovolatelka byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12. října 2016, č. j. 54 Nc 1179/2009-197, řádně vyzvána k odstranění nedostatku povinného zastoupení, nezbývá, než dovolací řízení zastavit (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.), a to zcela v intencích závěrů usnesení Nejvyššího soudu, citovaného výše.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 7. 2017JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 7. 2017, sp. zn. 20 Cdo 2536/2017, ECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2536.2017.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies