8 Tdo 1567/2016

09. 08. 2017, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265l odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 9. 8. 2017 k dovolání obviněného J. M. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 9 To 135/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 5 T 88/2014, o vazbě obviněného takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. M. z důvodu podle § 67 písm. c) tr. ř. bere do vazby.


Odůvodnění:


1. Obviněný J. M. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou souhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti roků a šesti měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 22. 1. 2015, sp. zn. 5 T 88/2014, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 9 To 135/2015, za přečiny krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 3 tr. zákoníku, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku a ublížení na zdraví podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku, jimiž byl uznán vinným v uvedené trestní věci, a kromě toho i za přečin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, jímž byl uznán vinným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7. 4. 2014, sp. zn. 3 T 21/2014, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2014, sp. zn. 9 To 183/2014, který nabyl právní moci dne 14. 5. 2014, a za pokus přečinu krádeže podle § 21 odst. l k § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku a přečin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku, jimiž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. 18 T 28/2014, ve znění rozsudku téhož soudu ze dne 2. 12. 2014, sp. zn. 18 T 28/2014, jenž nabyl právní moci dne 2. 12. 2014.

2. Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 9. 8. 2017 dovolání obviněného J. M. směřující proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 9 To 135/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 5 T 88/2014, o němž rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 9 To 135/2015, a podle § 265k odst. 2 tr. ř. i další rozhodnutí na zrušený rozsudek obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265lodst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Plzni přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

3. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud z podnětu dovolání obviněného shora uvedeným usnesením zrušil rozsudek, na jehož podkladě obviněný v současně době vykonává trest odnětí svobody, byl povinen podle § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodnout o vazbě.

4. Při zkoumání okolností významných pro rozhodnutí o tom, zda jsou u obviněného splněny podle § 67 tr. ř. podmínky pro jeho vzetí do vazby, Nejvyšší soud zkoumal všechny rozhodné okolnosti z obsahu připojeného spisu. Na jeho základě shledal, že s ohledem na dosud zjištěné skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán skutek, pro který se řízení vede, a jde o činy, které jsou trestné, posuzoval osobu pachatele i povahu a závažnost trestného činu. Přezkoumáním všech podstatných okolností shledal, že je dána obava, že by obviněný po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody opakoval trestnou činnost, pro níž je nyní souzen, a že nelze účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, a proto v projednávané věci shledal důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř.

5. S přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem, jakož i k dodatečně vyžádané zprávě z právě vykonávaného výkonu trestu odnětí svobody, Nejvyšší soud dospěl na základě obsahu spisu, okolností, za nichž byl projednávaný čin spáchán, i z opisu rejstříku trestů a údajů z Centrální evidence vězňů, jež si pro tyto účely opatřil, k závěru, že u obviněného zejména s ohledem na jeho osobu a povahu trestného jednání, pro které se řízení vede, je dána důvodná obava, že by se dopouštěl majetkové trestné činnosti a závažně porušoval pravidla silničního provozu, tedy opakoval trestnou činnost, pro niž je stíhán.

6. Pokud jde o současný stav řízení, kdy Nejvyšší soud předchozí rozsudek soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil k došetření odvolacímu soudu, jeho důvodem je to, že soudy se doposud dostatečně nevypořádaly s tím, jaký podíl na vzniklém následku dopravní nehody měl jiný účastník silničního provozu. Závažnost a důvodnost trestného jednání, pro něž je obviněný stále stíhán, tedy trvá i nadále.

7. K obavě, že by obviněný znovu opakoval majetkovou trestnou činnost [§ 67 písm. c) tr. ř.], je třeba uvést, že ta plyne z dosavadního způsobu života obviněného J. M., který nyní uložený trest v trvání pěti let a šesti měsíců nastoupil dne 8. 5. 2014 a jeho konec byl podle nyní zrušeného rozsudku stanoven na 3. 9. 2020. Obviněný nebyl před vzetím do výkonu trestu zaměstnán, a proto by byl jeho příjem k obživě opět založen na nahodilých a nejistých skutečnostech, což by podmiňovalo páchání trestné činnosti.

8. S ohledem na jednání obviněného, pro něž se řízení stále vede, kdy jde vedle majetkové trestné činnosti v převážné části i o trestnou činnost spojenou s řízením motorového vozidla v rozporu s pravidly silničního provozu, i zde je třeba se dalšího páchání takové činnosti obávat zejména proto, že obviněný je osobou, která opakovaně tento druh trestného jednání v minulosti páchal. To plyne jak z přehledu přestupků (č. l. 1114), z něhož je patrno 10 záznamů o jednání proti pravidlům silničního provozu, tak zejména z opisu rejstříku trestů (č. l. 68 spisu 8 Tdo 1567/2016), v němž od roku 2004, kdy byl obviněný poprvé odsouzen, je uvedeno 27 odsouzení zahrnujících 11 záznamů pro trestné činy v souvislosti s řízením motorového vozidla, to mimo jiné i proto, že řídil bez řidičského oprávnění, a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a 18 záznamů o trestných činech majetkových, z nichž se jedná převážně o krádeže.

9. Vzhledem k tomu, že obviněný je i v této trestní věci stíhán pro stejnou trestnou činnost, pro kterou byl v minulosti opakovaně odsuzován, je Nejvyšší soud z těchto skutečností přesvědčen o stále trvající obavě, že obviněný by mohl i po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na svobodu tuto trestnou činnost opakovat, jak předpokládá důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř., podle něhož obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán. Důvodem je i to, že Nejvyšší soud z obsahu spisového materiálu shledal, že v průběhu přípravného řízení vedeného v této trestní věci u Okresního soudu Plzeň-město obviněný sice nebyl ve vazbě, avšak v době od 6. 3. 2014 se nacházel ve věznici, neboť byl nepřetržitě omezen na svobodě nejprve z důvodu výkonu vazby a následně ve výkonu trestu odnětí svobody v jiné trestní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 18 T 28/2014, k níž mu byl nyní zrušeným rozsudkem ukládán souhrnný trest.

10. Obviněný v průběhu veřejného zasedání uvedl, že nemá nařízen jiný výkon trestu a není proti němu vedeno jiné trestní řízení a že svého skutku velmi lituje, neboť ztratil snoubenku, a proto nebylo možné obviněného převést do jiného výkonu testu odnětí svobody.

11. Ze všech uvedených důvodů proto Nejvyšší soud dospěl k závěru, že obviněného je nutné po zrušení dovoláním napadeného rozhodnutí, jímž byl v důsledku zrušení výroku o vině, jakožto výroku na něj obsahově navazujícího zrušen i výrok o trestu, v jehož výkonu se obviněný nyní nachází, vzít do vazby, a to z důvodu podle § 67 písm. c) tr. ř.

12. Tento závěr Nejvyššího soudu přitom není v rozporu s jeho předchozím rozhodnutím o vazbě obviněného v téže věci ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1258/2015, jímž rozhodl tak, že se obviněný J. M. do vazby nebere, neboť důsledkem tohoto předchozího rozhodnutí nebylo propuštění obviněného z výkonu trestu odnětí svobody na svobodu, ale jeho převedení do navazujícího nařízeného trestu odnětí svobody v jiné trestní věci (ve věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 6 T 190/2013), na niž opět navázal výkon trestu v nyní posuzované věci po novém rozhodnutí odvolacího soudu.

13. Na základě takto zjištěných skutečností Nejvyšší soud v současném stadiu řízení o mimořádném opravném prostředku dospěl k závěru, že existují okolnosti, které svědčí o důvodné obavě naplňující důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř., a proto ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obviněný J. M. bere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 9. 8. 2017


JUDr. Milada Šámalová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1567/2016, ECLI:CZ:NS:2017:8.TDO.1567.2016.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies