6 As 150/2014 - 30

22. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: předseda Městského soudu v Praze, se sídlem Spálená 2, 120 00 Praha 2, týkající se řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2014, č. j. 45 A 24/2014 - 17,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 17. 6. 2014 prostřednictvím Krajského soudu v Praze doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení uvedeného soudu označenému v záhlaví, jímž soud zamítl žádost stěžovatele o ustanovení právního zástupce soudem a odmítl žalobu stěžovatele jako zjevně nepřípustnou. Podanou žalobou na ochranu proti nečinnosti žalovaného se stěžovatel domáhal postupem podle § 79 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), aby soud rozhodující ve věcech správního soudnictví v tomto řízení přikázal žalovanému (předsedovi téhož soudu) vyvěsit ve lhůtě 3 dnů usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 1998, č. j. 52 K 92/97 - 83, kterým byl prohlášen konkurs na majetek žalobce, na úřední desce tohoto soudu.

Usnesením ze dne 11. 7. 2014, č. j. 6 As 150/2014 - 9, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, poučil jej o možnosti požádat o osvobození od soudního poplatku a k jeho současně podané žádosti o ustanovení zástupce soudem jej vyzval, aby doložil své osobní, výdělkové a majetkové poměry.

Podáním doručeným tomuto soudu dne 30. 7. 2014 stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti soudem a žádost doložil. O této žádosti rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 9. 2014, č. j. 6 As 150/2014 - 22, tak, že žádost o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost zamítl z důvodu, že kasační stížnost (návrh) zjevně nemůže být úspěšný; návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti soudem soud proto rovněž zamítl. Důvody, které vedly k závěru o zjevné neúspěšnosti podané kasační stížnosti, soud v tomto usnesení zevrubně vysvětlil. Současně opětovně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k předložení plné moci udělené advokátovi k jeho zastupování v tomto řízení, a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení. Stěžovatele opětovně poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou přihlášením stěžovatele dne 26. 9. 2014 do  datové schránky. Soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě, ani poté dosud uhrazen (stěžovatel rovněž nepředložil ve stanovené lhůtě plnou moc pro svého zástupce).

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Do dnešního  dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, lhůta stanovená v usnesení ze dne 18. 9. 2014, doručeném stěžovateli dne 26. 9. 2014 přitom uplynula dnem 10. 10. 2014. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byl stěžovatel v usnesení Nejvyššího správního soudu poučen.

Nad rámec soud dodává, že do dnešního  dne stěžovatel ani nepředložil soudu plnou moc pro svého zástupce a ač byl vyzván a poučen o následcích nesplnění této podmínky řízení, neodstranil tuto překážku, která brání projednání kasační stížnosti, ani nepožádal soud o prodloužení stanovené lhůty. Tato skutečnost by mohla vést podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. k odmítnutí kasační stížnosti. Soud nerozhodl o odmítnutí kasační stížnosti, ale ze dvou možných způsobů ukončení řízení o kasační stížnosti zvolil způsob výhodnější pro stěžovatele a rozhodl o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, neboť v případě zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost stěžovatelem na účet soudu do právní moci tohoto usnesení, platí, že soud toto rozhodnutí zruší a v řízení (při současném splnění podmínky a odstranění předně uvedené překážky) může pokračovat.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2014

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu.


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 6 As 150/2014 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies