5 As 144/2014 - 25

22. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 8. 2014, č. j. 10 Na 42/2014 - 7,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 2. 7. 2014 u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) podání datované dnem 20. 6. 2014 ve věci nespokojenosti s postupem Okresního soudu v Českých Budějovicích při vyřizování jeho žádosti o informace ze dne 23. 1. 2014. Krajský soud podání stěžovatele podle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), usnesením ze dne 18. 8. 2014, č. j. 10 Na 42/2014 - 7, odmítl, neboť stěžovatel přes výzvu krajského soudu provedenou usnesením ze dne 21. 7. 2014, č. j. 10 Na 42/2014 – 2, neodstranil vady podání, které je po obsahové i věcné stránce nesrozumitelné a nejasné.

Usnesení o odmítnutí podání napadl stěžovatel kasační stížností.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 9. 2014, č. j. 5 As 144/2014 - 5, stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Na výzvu soudu stěžovatel reagoval žádostí o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce. Usnesením ze dne 23. 9. 2014, č. j. 5 As 144/2014 – 16, soud osvobození od soudních poplatků stěžovateli nepřiznal a jeho návrh na ustanovení zástupce zamítl. Současně byl stěžovatel tímto usnesením opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Stěžovatel byl taktéž poučen o následcích spojených s nevyhověním této výzvě.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti; dle § 7 odst. 1 citovaného zákona se stal soudní poplatek za podání kasační stížnosti splatným okamžikem jejího podání.


Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Povinnost zaplatit soudní poplatek vznikla stěžovateli společně s podáním kasační stížnosti, tj. dne 27. 8. 2014. Jak již bylo uvedeno výše, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 9. 2014, č. j. 5 As 144/2014 - 16, stěžovateli osvobození od soudních poplatků nepřiznal a opětovně jej vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5000 Kč v dodatečně stanovené lhůtě 7 dnů a poučil jej o následcích neuposlechnutí této výzvy. Stěžovatel citované usnesení převzal dne 6. 10. 2014, avšak ve stanovené lhůtě, která marně uběhla v pondělí dne 13. 10. 2014, ani později, soudní poplatek nezaplatil. Soudní poplatek tedy nebyl ke dni vydání tohoto usnesení zaplacen a není tak splněna základní podmínka, za níž může řízení o kasační stížnosti proběhnout.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. S ohledem na výše uvedené skutečnosti zdejšímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti zastavit.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2014

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 5 As 144/2014 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies