Pl. ÚS 12/17

19. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka v řízení o ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. a 2) Univerzity Karlovy, se sídlem Ovocný trh 560/5, Praha 1, obou zastoupených Mgr. Martinem Bělinou, advokátem se sídlem Pobřežní 370/04, Praha 8, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2017 č. j. 7 As 242/2016-43 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2016 č. j. 10 A 186/2015-83, za účasti Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení a prezidenta republiky jako vedlejšího účastníka, takto:

Soudkyně Milada Tomková je vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 12/17.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud zahájil dne 2. 5. 2017 řízení o ústavní stížnosti, která směřovala proti rozsudkům správních soudů blíže specifikovaným v záhlaví tohoto usnesení. Napadeným rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba stěžovatelů směřující proti tvrzené nečinnosti žalovaného prezidenta republiky, který nejmenoval prvního stěžovatele profesorem, navzdory tomu, že byl stěžovatel zahrnut do návrhu na jmenování 45 nových profesorů, který prezident dopisem ze dne 27. 3. 2015 obdržel od ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a navzdory tomu, že vláda usnesením ze dne 8. 4. 2015 č. 251 doporučila předsedovi vlády, aby spolupodepsal rozhodnutí prezidenta o jmenování profesorů, mezi nimiž byl uveden i první stěžovatel. Nejvyšší správní soud napadeným rozsudkem zamítl kasační stížnost podanou proti předcházejícímu rozsudku Městského soudu v Praze.

2. Dne 19. 9. 2017 soudkyně Ústavního soudu Milada Tomková učinila k ústavní stížnosti písemné sdělení, že se jako členka vědecké rady Univerzity Karlovy účastnila dne 27. 11. 2014 jednání vědecké rady druhého stěžovatele v řízení ke jmenování profesorem, z něhož vzešel návrh ke jmenování prvního stěžovatele profesorem.

3. Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

4. Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem veřejné vysoké školy [§ 7 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)], který se v řízení o jmenování profesorem usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem (§ 74 odst. 6 zákona o vysokých školách). Člen vědecké rady je osobou, která se podílí na rozhodování vědecké rady o návrhu na jmenování profesorem. Jedná se proto o funkci v orgánu vysoké školy, jehož návrh na jmenování profesorem byl prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy postoupen prezidentu republiky (vedlejšímu účastníku řízení před Ústavním soudem).

5. Soudkyně Milada Tomková se podílela na rozhodování o návrhu vědecké rady vysoké školy na jmenování prvního stěžovatele profesorem, a slovy zákona o Ústavním soudu tedy byla v jiné funkci, než je funkce soudce Ústavního soudu, činná ve věci jmenování prvního stěžovatele profesorem, která je nyní předmětem projednávání a rozhodování o jeho ústavní stížnosti.

6. S ohledem na to plénum Ústavního soudu shledalo existenci zákonem předvídaných důvodů podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu a rozhodlo o vyloučení soudkyně Milady Tomkové z projednávání a rozhodování této věci, která je vedená pod sp. zn. Pl. ÚS 12/17.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2017

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 12/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies