6 As 227/2014 - 26

22. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobců: a) P. G., b) Občanské sdružení Zemanka, se sídlem Na Usedlosti 15, Praha 4, oba zastoupeni JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem, se sídlem Za Zelenou liškou 967, Praha 4, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2012, č. j. S-MHMP 293495/2011/OST/Fr, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) a b) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2014, č. j. 10 A 60/2012 - 179,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobci (dále jen „stěžovatelé“) podali kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 15. 8. 2014, č. j. 10 A 60/2012 - 179 (dále jen „napadený rozsudek“), jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobci domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2012, č. j. S-MHMP 293495/2011/OST/Fr („napadené rozhodnutí“). Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobců a dalších odvolatelů proti rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 4 č. j. P4/002706/11/OST/FATU ze dne 28. 1. 2011 ve věci umístění stavby bytového domu na pozemcích parce. č. 1236/1 a 1236/2 v k. ú. Braník a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

V kasační stížnosti stěžovatelé uvedli, že soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelé při podání kasační stížnosti neuhradili soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), tedy v celkové výši 10.000 Kč za oba stěžovatele. Nejvyšší správní soud usnesením č. j. 6 As 227/2014 - 15 vyzval stěžovatele k uhrazení soudního poplatku ve výši 10.000 Kč za oba žalobce, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. V poučení tohoto usnesení bylo uvedeno, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Toto usnesení bylo stěžovatelům prostřednictvím jejich zástupce (plná moc založena v soudním spisu městského soudu č. l. 10 a 11) doručeno do datové schránky dne 7. 10. 2014.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 s. ř. s. počala lhůta k zaplacení soudního poplatku běžet následující den, tedy 8. 10. 2014 a skončila uplynutím sedmého dne stanovené lhůty v úterý 14. 10. 2014. Nejvyšší správní soud dotazem na svou účtárnu zjistil, že ani do dne 20. 10. 2014 nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovateli uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho zaplacení skončila již dne 14. 10. 2014.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Stěžovatelé ve stanovené lhůtě nezaplatili soudní poplatek za kasační stížnost. Ani ze spisu městského soudu nevyplývá, že by byl soudní poplatek zaplacen na jeho účet (kasační stížnost byla podána přímo u Nejvyššího správního soudu). Nejvyšší správní soud tedy shledal, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému rozsudku městského soudu nemůže být dále pokračováno pro nezaplacení soudního poplatku stěžovateli ve stanovené lhůtě, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení, jak je ve výroku uvedeno.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z jeho účastníků.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2014

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 6 As 227/2014 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies