I. ÚS 1949/17 #3

19. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Jiřího Sehnala, Politických vězňů 27, Kolín, správce konkurzní podstaty úpadce - KTP Quantum, a. s., zastoupeného JUDr. Jiřím Terynglem, advokátem se sídlem Ke Klimentce 2186/15, Praha 5, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016 sp. zn. 4 To 51/2016 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 1. 2016 sp. zn. 2 T 13/2006 v části, kde zůstalo rozhodnutím Vrchního soudu v Praze nedotčeno, o návrhu na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí, takto:

Vykonatelnost usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016 sp. zn. 4 To 51/2016 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 1. 2016 sp. zn. 2 T 13/2006 se odkládá do právní moci rozhodnutí Ústavního soudu o podané ústavní stížnosti.

Odůvodnění

V ústavní stížnosti, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud - pro porušení ustanovení čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod zrušil shora uvedená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v trestněprávní věci bývalých obviněných Karla Takáče a Ing. Oldřicha Bakuse.

Ústavní stížností napadenými usneseními obecných soudů bylo rozhodnuto o zabrání tam určených cenných papírů a finančních prostředků, zapsaných do konkurzní podstaty úpadce KTP Quantum, a. s. Stěžovatel poukázal mimo jiné na skutečnost, že obecné soudy nezdůvodnily, že by zajištěné prostředky pocházely z trestné činnosti nebo byly opatřeny z výnosu trestné činnosti.

Zásadně platí, že podaná ústavní stížnost nemá odkladný účinek (srov. ustanovení § 79 odst. 1 zákona o Ústavním soudu); ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu však může Ústavní soud na návrh účastníka řízení odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky užití citovaného ustanovení jsou v projednávané věci dle názoru Ústavního soudu splněny, neboť pravomocné a vykonatelné rozhodnutí obecných soudů v daném případě a souvislostech je způsobilé závažným způsobem zasáhnout do základních práv stěžovatele. Ústavní soud je toho názoru, že lze přisvědčit stěžovateli v tom smyslu, že by rozprodej zabrané věci mohl vést ke zrušení konkurzu a zkrácení majetkových práv ostatních věřitelů. O tom svědčí ostatně i postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který již přistoupil k vyhlášení výběrového řízení na prodej 53 kusů akcií společnosti Soliter, a. s. Oproti tomu se nenabízí žádný veřejný zájem, s nímž by byl odklad výkonu rozhodnutí v zásadním rozporu.

Z toho důvodu Ústavní soud přistoupil k odkladu vykonatelnosti napadených rozhodnutí, aniž by však jakkoli předjímal výsledek řízení o podané ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2017

Kateřina Šimáčková v. r.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. I. ÚS 1949/17 #3, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies