Na 382/2014 - 5

22. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci navrhovatele: K. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o podání navrhovatele ze dne 6. 10. 2014, směřujícímu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 9. 2014,

takto :

Podání navrhovatele ze dne 6. 10. 2014 proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. 9. 2014, nečitelného č. j., se postupuje k vyřízení Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud obdržel dne 8. 10. 2014 podání navrhovatele K. M. označené jako „dovolání proti rozhodnutí MPSV zastupující Ú.P. Otrokovice a Zlín“. Z jeho obsahu vyplývá, že podatel zamýšlí podat žalobu ve smyslu § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“, proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. 9. 2014, č. j. MPSV… (nečitelné)/8532/nečitelné/4S-ZLK. V textu podání navrhovatel tvrdí, že je bez prostředků a v dluzích, a proto žádá, aby soud uložil povinnost Úřadu práce v Otrokovicích zaplatit mu 12.000 Kč.

Podle ustanovení § 7 odst. 4 s. ř. s. platí, že byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

Podle ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. platí, že ve věcech důchodového pojištění, úrazového pojištění a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody a ve věcech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.

Z obsahu podání je zřejmé, že navrhovatel brojí proti nepříznivému rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci některé z dávek státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi. Zároveň však podání navrhovatele trpí zásadními nedostatky, které je třeba odstranit. Jelikož se jedná podle obsahu o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu v sociální věci, je k řízení o této žalobě příslušný krajský soud příslušný dle bydliště navrhovatele, tedy Krajský soud v Brně (viz k tomu přílohu č. 2 bod 7 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů).

Z toho důvodu Nejvyšší správní soud postupuje předmětné podání včetně příloh Krajskému soudu v Brně, který je podle § 7 odst. 3 s. ř. s. příslušný podle bydliště navrhovatele, k provedení dalších úkonů v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2014

JUDr. Petr Průcha předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. Na 382/2014 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies