5 Ads 224/2017 - 18

21. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: J. G., proti žalovanému: Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami, se sídlem T.G. Masaryka 145, Příbram, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2017, č. j. 45 A 88/2017 - 6,

takto :

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobou podanou ke Krajskému soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) brojil žalobce proti výzvě žalovaného ze dne 9. 6. 2017, č. j. 13015/2017/NYM, sp. zn. UP/15131/2017/HN, kterou byl vyzván k doplnění a doložení údajů v řízení o žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc. Krajský soud dospěl k závěru, že žalobce podal žalobu proti rozhodnutí (výzvě), jenž je toliko procesním úkonem, jímž se upravuje vedení řízení ve věci žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc, které směřuje k vydání rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s. Tuto výzvu, resp. postup žalovaného v průběhu řízení z toho pohledu, zda nedošlo k vadám řízení, které mohly mít vliv na zákonnost konečného rozhodnutí, lze tedy napadnout v rámci soudního přezkumu rozhodnutí, jímž se dané řízení končí (§ 65 s. ř. s.). S ohledem na uvedené shledal krajský soud žalobu nepřípustnou podle § 85 s. ř. s. a odmítl ji; zároveň rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[2]

Žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl usnesení krajského soudu kasační stížností, ve které požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

[3]

Nejvyšší správní soud usnesením č. j. 5 Ads 224/2017 – 13, ze dne 22. srpna 2017 návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítl, současně byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů doložil splnění podmínky řízení, tj. právního zastoupení, předložením plné moci, příp. prokázáním požadovaného vysokoškolského právnického vzdělání. Soud stěžovatele poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

[4]

Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno v úterý dne 29. srpna 2017. Dvoutýdenní soudcovská lhůta uplynula v úterý 12. září 2017. Jelikož stěžovatel ani do dnešního  dne nesplnil podmínku řízení spočívající v právním zastoupení, postupoval Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost odmítl, neboť nesplnění podmínky řízení je nedostatkem, pro který nelze v řízení pokračovat.

[5]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 aplikovaný na základě § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. září 2017

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2017, sp. zn. 5 Ads 224/2017 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies