2 As 318/2017 - 23

21. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: S. M., zastoupený  Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s., se sídlem Kovářská 939/4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného  ze dne 26. 6. 2017, č. j. OAM-86/LE-LE05-LE05-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 8. 2017, č. j. 60Az 38/2017 - 48,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Usnesením ze dne 30. 8. 2017, č. j. 60Az 38/2017 - 48, zamítl Krajský soud v Plzni (dále jen „krajský soud“) návrh žalobce na přiznání odkladného účinku jeho žaloby. Touto žalobou se žalobce domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2017, č. j. OAM-86/LE-LE05-LE05-2017, kterým bylo zastaveno řízení ve věci žádosti žalobce o mezinárodní ochranu podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

[2]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti usnesení krajského soudu blanketní kasační stížnost, v níž uvedl, že s usnesením nesouhlasí a domnívá se, že je nezákonné. Jako kasační důvody ve smyslu § 103 s. ř. s. stěžovatel uvedl nezákonnost usnesení spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení a nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Stěžovatel také požádal o ustanovení advokáta, který by doplnil jeho kasační stížnost. Jako  důvody své žádosti uvedl nedostatek finančních prostředků a své zajištění, z nějž plyne nemožnost si obstarat právní pomoc jiným způsobem.

[3]

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že proti usnesení o zamítnutí návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě, jako rozhodnutí povahy dočasné, je kasační stížnost ve smyslu § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. nepřípustná, o čemž byl stěžovatel také poučen. Z uvedeného důvodu navrhl kasační stížnost stěžovatele odmítnout.

[4]

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval přípustností kasační stížnosti.

[5]

Podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné.

[6]

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu je rozhodnutí o odkladném účinku žaloby rozhodnutím, které je podle své povahy dočasné, neboť má pouze omezené trvání. Přiznáním odkladného účinku žalobě se pozastavují účinky napadeného rozhodnutí správního orgánu do skončení řízení před soudem (§ 73 odst. 3 s. ř. s.). V tomto smyslu jde o stejný důsledek, který s sebou přináší aplikace § 38 odst. 4 s. ř. s., o předběžném opatření, jež zaniká nejpozději dnem, kdy se rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí, stalo vykonatelným. Dočasnou povahu má i rozhodnutí, jímž byl návrh na přiznání odkladného účinku žalobě zamítnut. Pro podporu těchto závěrů srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, č. j. 2 As 10/2005 - 47, ze dne 17. 5. 2012, č. j. 7 As 61/2012 – 37, či ze dne 22. 12. 2004, č. j. 5 As 52/2004 – 172, publ. pod č. 507/2005 Sb. NSS. O správnosti této konstantní soudní praxe lze usuzovat i z odmítavého usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 156/05, publ. pod č. 13/2005 Sb. ÚS.

[7]

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a § 104 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[8]

Pro úplnost Nejvyšší správní soud uvádí, že se z důvodu nepřípustnosti kasační stížnosti nezabýval žádostí stěžovatele o ustanovení advokáta. Nepřípustnost kasační stížnosti vylučuje věcný přezkum správnosti rozhodnutí o odkladném účinku, a proto ustanovení advokáta k doplnění kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem shledáno v dané věci za bezdůvodné.

[9]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. září 2017

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2017, sp. zn. 2 As 318/2017 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies