Vol 20/2014 - 16

22. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: K. L., proti odpůrcům: 1) Obecní úřad Měšice, Hlavní 55, 250 64 Měšice, 2) Petr Lanc, Jiří Bejlek, Drahoslava Myšáková, Petra Hrotáková, JUDr. Daniela Němečková, zvolení členové zastupitelstva obce Měšice, o návrhu označeném jako „Zpochybnění voleb z 10;11.10.2014, zvolených bývalých nefunkčních zastupitelů exs.Petra Lance, exms. Jiřího Bejlka, Drahoslavy Myšákové, Petry Hrotákové a Judr. Daniely Němečkové“,

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Návrhem podaným k poštovní přepravě dne 15. 10. 2014, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 16. 10. 2014, navrhovatel zpochybňuje volbu kandidátů Petra Lance, Jiřího Bejlka, Drahoslavy Myšákové, Petry Hrotákové a JUDr. Daniely Němečkové, ve volbách 10. až 11. 10. 2014, zvolených do zastupitelstva obce Měšice.

Návrh označený jako „Zpochybnění voleb z 10;11.10.2014, zvolených bývalých nefunkčních zastupitelů exs.Petra Lance, exms.Jiřího Bejlka, Drahoslavy Myšákové, Petry Hrotákové a Judr. Daniely Němečkové,případně i náhradníků“ (citováno přesně dle znění návrhu) se s odkazem na obsáhleji tvrzené nejrůznější negativní zkušenosti navrhovatele s označenými zvolenými kandidáty v uplynulém období dovolává jejich morálně volní nezpůsobilosti mandát zastupitelů vykonávat.

Pravomocí soudů jednajících ve volebním soudnictví je podle § 88 až § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), poskytovat ochranu ve věcech seznamů voličů podle § 88 s. ř. s., ve věcech registrace podle § 89 s. ř. s. a ve věcech neplatnosti voleb, neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta podle § 90 s. ř. s. I když z návrhu není zcela zřetelné, zda se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta či něčeho jiného, Nejvyšší správní soud nepokládal za nutné procesně ho vyzývat k doplnění a upřesnění návrhu, neboť v dané věci je zjevné, že jde o návrh nepřípustný.

Návrh směřuje proti volbám do zastupitelstva obce; soudní přezkum voleb do zastupitelstev obcí se řídí ustanoveními § 60 a § 61 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Podle nich je k řízení o návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta příslušný krajský soud, v případě voleb do zastupitelstva obce Měšice Krajský soud v Praze. Návrh podaný k Nejvyššímu správnímu soudu je proto nutno odmítnout jako nepřípustný podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. pro věcnou nepříslušnost podle § 92 s. ř. s., podle kterého „návrh je nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu.“ Tento závěr neměl by být pro navrhovatele nikterak překvapivý, neboť shodně bylo rozhodnuto o obdobném návrhu, jímž napadl volbu některých členů zastupitelstva obce Měšice po volbách v roce 2010 (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2010, č. j. Vol 65/2010 - 6).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k důvodům, pro něž bylo nezbytné návrh odmítnout, nebylo třeba zasílat jej k vyjádření odpůrcům.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2014

JUDr. Jan Passer předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. Vol 20/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies