10 Azs 196/2017 - 60

20. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: N. T. H., proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 7. 2016, čj. MV-93704-6/SO-2016,v řízení o kasační stížnosti  Mgr. et Mgr. Marka Čechovského proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 6. 2017, čj. 30 A 137/2016 - 57,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Mgr. et Mgr. Marku Čechovskému se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu na jeho účet do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora uvedené věci kasační stížnost Mgr. Marka Čechovského, advokáta, učiněnou jménem žalobkyně. Spolu s tímto podáním však Mgr. Čechovský nepředložil plnou moc k zastupování žalobkyně v řízení před Nejvyšším správním soudem.

[2]

Žalobkyně byla prostřednictvím Mgr. Čechovského nejprve vyzvána usnesením NSS ze dne 4. 7. 2017, čj. 10 Azs 196/2017 – 9, k doložení plné moci advokátovi nebo doložení právnického vzdělání; na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nereagovala. Nejvyšší správní soud následně zjistil, že v řízení před krajským soudem byla žalobkyně zastoupena advokátem Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, s tím, že toto zmocnění se vztahuje i na řízení před Nejvyšším správním soudem. Mgr. Petr Václavek však kasační stížnost v této věci nepodal.

[3]

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů usnesením ze dne 6. 9. 2017, čj. 10 Azs 196/2017-53, opětovně vyzval Mgr. Čechovského, aby ve lhůtě čtyř dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc k podání kasační stížnosti. V tomto usnesení jej poučil, že není ani účastníkem řízení ani osobou zúčastněnou na řízení, a tudíž má povinnost doložit, že je oprávněn podat jménem žalobkyně kasační stížnost. Nejvyšší správní soud Mgr. Čechovského současně upozornil, že pokud uvedené výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude na jeho kasační stížnost nahlížet jako na podání učiněné osobou k tomu zjevně neoprávněnou a že ji odmítne.

[4]

Usnesení čj. 10 Azs 196/2017-53 bylo Mgr. Čechovskému doručeno do datové schránky dne 6. 9. 2017. Lhůta ke splnění uvedené výzvy uplynula v pondělí dne 11. 9. 2017, datum 10. 9. 2017 připadlo na neděli.

[5]

Mgr. Čechovský zaslal Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 9. 2017 scan plné moci udělené žalobkyní Mgr. Petru Václavkovi, advokátu; tento scan je přitom založen i ve spise krajského soudu. Nejvyšší správní soud tento doklad považuje za bezpředmětný, protože žádným způsobem neosvědčuje skutečnost, že Mgr. Čechovský byl oprávněn k podání kasační stížnosti žalobkyně.

[6]

Kasační stížnost je podle § 102 s. ř. s. opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení tohoto rozhodnutí. Podle § 33 s. ř. s. jsou účastníky řízení navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný) nebo ti, o nichž to stanoví tento zákon.

[7]

Jelikož Mgr. Čechovský není ani účastníkem řízení ani osobou zúčastněnou na řízení a zároveň k dnešnímu dni nedoložil, že je oprávněn zastupovat žalobkyni v kasačním řízení, resp. podat za žalobkyni kasační stížnost (a to ani přes výslovnou výzvu Nejvyššího správního soudu k odstranění tohoto nedostatku), je nutné na něj nahlížet jako na osobu zjevně neoprávněnou k podání kasační stížnosti.

[8]

V projednávané věci Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji podle § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[9]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[10]

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu jemu zaplacený poplatek. Proto soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost výrokem III.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 10 Azs 196/2017 - 60, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies