4 Afs 143/2017 - 36

20. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně: ANEX CZ s.r.o., IČ 27264866, se sídlem Veselá 199/5, Brno, zast. JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem, se sídlem náměstí Míru 143, Domažlice, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2015, č. j. 3006/2015-900000-304.1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 7. 2017, č. j. 62 Af 33/2015 - 129,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce napadl žalobou rozhodnutí ze dne 30. 1. 2015, č. j. 3006/2015-900000-304.1, kterým žalovaný zamítl odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj ze dne 29. 8. 2014, č. j. 122474/2014-530000-21. Celní orgán prvního stupně rozhodl tak, že celní hodnota dovezeného zboží (924 rolí perlinky o čisté hmotnosti 13 860 kg), předloženého k celnímu řízení dne 22. 10. 2012 na podkladě specifikace v celním prohlášení MRN 12CZ0162001JYJCJ08, nemůže být určena podle čl. 29 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen „celní kodex“), a namísto toho podle čl. 31 odst. 1 za použití čl. 30 odst. 2 písm. b) celního kodexu určil celní hodnotu zboží ve výši 257 436 Kč (18,574 Kč/kg čisté váhy).

[2]

Krajský soud v Brně zamítl žalobu rozsudkem ze dne 4. 7. 2017, č. j. 62 Af 33/2015 - 129. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost.

[3]

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 7. 2017, č. j. 4 Afs 143/2017 - 10, vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení. Současně stěžovatelku poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Stěžovatelka dne 3. 8. 2017 požádala Nejvyšší správní soud o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud této žádosti nevyhověl a stěžovatelku opětovně vyzval usnesením ze dne 30. 8. 2017, č. j. 4 Afs 143/2017 - 32, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 6. 9. 2017.

[4]

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

[5]

Stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatelka ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 11. 9. 2017, soudní poplatek nezaplatila. Proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[6]

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé soudního řádu správního za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo toto řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2017

JUDr. Jiří Palla předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 4 Afs 143/2017 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies