4 As 183/2017 - 41

20. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobců: a) Odborová organizace Sluníčko, z. s., IČ: 22711554, se sídlem Petrušov 152, Staré Město, adresa pro doručování: Tovární 14, Moravská Třebová, b) Ing. M. B., proti žalovanému: Krajský soud v Hradci Králové, se sídlem Československé armády 218, Hradec Králové, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) a b) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 8. 2017, č. j. 48 A 96/2017 – 4,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobci (dále též „stěžovatelé“) se v žalobě domáhali, aby krajský soud určil, že je nezákonný pokyn žalovaného spočívající v „usnesení o vykázání účastníka jednání ve věci 27 Co 453/2015 dne 27. února 2017, přibližně v 10 hodin 50 minut, které učinil za senát 27 Co jeho předseda, JUDr. Jaroslav Chmelík, Ph.D.“

[2]

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 9. 8. 2017, č. j. 48 A 96/2017 – 4, žalobu odmítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[3]

Stěžovatelé proti tomuto usnesení krajského soudu podali včas kasační stížnost a zároveň požádali o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatelé namítali, že přezkum soudního rozhodnutí o vykázání z jednání spadá do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

[4]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 8. 2017, č. j. 4 As 183/2017 – 17, které bylo stěžovatelům doručeno 28. 8. 2017, výrokem I. žalobcům nepřiznal osvobození od soudních poplatků, výrokem II. žádost žalobců o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 8. 2017, č. j. 48 A 96/2017 – 4, zamítl, výrokem III. žalobce a) vyzval aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie a předložil pověření a doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, pro pracovníka nebo člena, který bude žalobce a) zastupovat v řízení o kasační stížnosti, výrokem IV. žalobce b) vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a výrokem V. vyzval žalobce, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatili soudní poplatek za kasační stížnost, který podle položky č. 19 Sazebníku soudních poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) činí za každého z nich zvlášť 5.000 Kč. Shledal totiž, že kasační stížnost stěžovatelů proti usnesení krajského soudu, který žalobu odmítl, je zjevně neúspěšná, neboť stěžovatelé spatřují nezákonný zásah v rozhodnutí krajského soudu, který však není při rozhodování v občanském soudním řízení správním orgánem.

[5]

Nejvyšší správní soud dne 31. 8. 2017 obdržel podání stěžovatelů, v němž požádali o prodloužení lhůty pro předložení plné moci udělené advokátovi a lhůty pro zaplacení soudních poplatků o dva měsíce. Poukázali v této souvislosti na skutečnost, že dva týdny nestačí na vyřízení žádosti ČAK o bezplatné určení advokáta, na jeho seznámení se s věcí, podepsání a doručení plné moci, jelikož lhůta pro vyřízení žádosti ČAK je 1 měsíc. Dále uvedli, že zaplacení nevratného soudního poplatku má věcně pro stěžovatele smysl teprve po určení a zmocnění advokáta. Vyjádřili rovněž přesvědčení, že stanovení nesplnitelných lhůt Nejvyšším správním soudem porušuje Ústavou zaručené právo stěžovatelů na soudní a jinou právní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

[6]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 9. 2017, č. j. 4 As 183/2017 – 31, žádost stěžovatelů o prodloužení lhůty pro zaplacení soudního poplatku v řízení zamítl, lhůtu k předložení plné moci udělené advokátu nebo dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání stěžovatelům prodloužil tak, že skončí 30. září 2017, a dále stěžovatele vyzval aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatili soudní poplatek za kasační stížnost, který podle položky č. 19 Sazebníku soudních poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) činí za každého z nich zvlášť 5.000 Kč.

[7]

Nejvyšší správní soud následně obdržel podání stěžovatelů ze dne 13. 9. 2017, v němž uvedli, že soudní poplatek nezaplatí a obrátí se se stížností na Ústavní soud. Konstatovali, že prokázali svou nemajetnost. Neprominutí poplatku podle stěžovatelů porušuje ústavou zaručené právo stěžovatelů na soudní a jinou právní ochranu. Uvedli rovněž, že „placení poplatků za „ochranu“ před zastrašováním a fyzickými útoky jsou praktiky mafie. Vybírání výpalného státem je v rozporu s dobrými mravy, odmítáme jej platit i z principu.“ Závěrem stěžovatelé požádali o prodloužení lhůty k předložení plné moci advokátovi do 8. 11. 2007.

[8]

Ke stěžovateli tvrzené nemajetnosti Nejvyšší správní soud pro přehlednost znovu uvádí, že nepředstavuje důvod pro osvobození od soudních poplatků, neboť jak již Nejvyšší správní soud konstatoval v usnesení ze dne 22. 8. 2017, č. j. 4 As 183/2017 – 17, kasační stížnost stěžovatelů je zjevně neúspěšná. Bylo tudíž třeba postupovat podle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), dle kterého soud žádost o osvobození od soudních poplatků zamítne v případě, kdy je návrh zjevně neúspěšný.

[9]

Usnesení ze dne 4. 9. 2017, č. j. 4 As 183/2017 – 31, jímž byli stěžovatelé opětovně vyzváni k zaplacení soudního poplatku, bylo stěžovatelům doručeno dne 8. 9. 2017, kdy bylo dle doručenek založených ve spise vhozeno do poštovních schránek stěžovatelů. Lhůta pěti dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet v sobotu dne 9. 9. 2017 a uplynula ve středu dne 13. 9. 2017. Stěžovatelé však ve stanovené lhůtě a ani do dnešního  dne soudní poplatek nezaplatili.

[10]

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[11]

Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[12]

Stěžovatelé byli řádně vyzváni k zaplacení soudního poplatku a poučeni o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatelé ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatili, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[13]

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2017

Mgr. Aleš Roztočil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 4 As 183/2017 - 41, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies