10 Azs 257/2017 - 26

20. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: T. D. H., zast. Mgr. Emilem Doleželem, advokátem se sídlem Sokolovská 22, Praha 8, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 2. 2016, čj. MV-52141-4/SO-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2017, čj. 11 A 31/2016-30,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 22. 8. 2017 kasační stížnost včetně návrhu na přiznání odkladného účinku. Stížností se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku městského soudu označeného v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatila. Proto ji Nejvyšší správní soud vyzval k jeho zaplacení usnesením ze dne 29. 8. 2017, čj. 10 Azs 257/2017-13. K zaplacení jí soud stanovil lhůtu 10 dnů a poučil ji o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo stěžovatelce prostřednictvím zástupce doručeno dne 30. 8. 2017. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 11. 9. 2017. Protože stěžovatelka soudní poplatek do dnešního  dne ani přes výzvu soudu nezaplatila, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 10 Azs 257/2017 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies