IV. ÚS 2360/17

05. 09. 2017, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 5. září 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. Danuše Korczynské, bez právního zastoupení, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2017 č. j. 30 Cdo 2427/2017-289 a č. j. 30 Cdo 2428/2017-290, a proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2016 č. j. 10 Co 191/2016-180 a ze dne 30. 9. 2015 č. j. 11 Co 726/2015-112, za účasti Nejvyššího soudu a Krajského soudu v Ostravě, jako účastníků řízení, a za účasti Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Návrhem ze dne 27. 7. 2017 Mgr. Danuše Korczynská (dále jen "navrhovatelka") navrhla, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v exekučním řízení, vedeném u Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov pod sp. zn. 128 EXE 2258/2015. Současně uvedla, že podává České advokátní komoře žádost o určení advokáta, který ústavní stížnost doplní.

Návrh nesplňuje náležitosti vyžadované ustanoveními § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka není zastoupena advokátem, k návrhu nejsou přiložena napadená rozhodnutí.

Třebaže byla již navrhovatelka opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučována o formálních požadavcích, kladených na ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu, z poslední doby např. v řízení ve věci sp. zn. III. ÚS 1878/17, je zřejmé, že ani nyní podaný návrh tyto podmínky nesplňuje.

Obecně platí, že je na soudu, aby učinil opatření k odstranění tohoto nedostatku (vady návrhu), přičemž podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené.

Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé navrhovatelku dostatečně poučit o zásadě, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil např. v řízeních ve věcech vedených pod sp. zn. I. ÚS 2360/08, II. ÚS 3276/07, III. ÚS 695/08, IV. ÚS 9/11), setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2017

Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2360/17, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies