Nao 261/2014 - 56

21. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: B. V., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, o námitce podjatosti ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 47 A 6/2014,

takto :

Soudci Krajského soudu v Praze JUDr. Věra Šimůnková, Mgr. Jitka Zavřelová, JUDr. Milan Podhrázký, Olga Stránská, JUDr. Dalila Marečková a Mgr. Ing. Petr Šuránek nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 47 A 6/2014.

Odůvodnění :

Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 11. 4. 2014, č. j. 036836/2014/KUSK. V průběhu soudního řízení uplatnil žalobce námitku podjatosti, kterou zdůvodnil tím, že „krajský soud nechrání majetek žalobce, legalizuje jeho plundrování a kryje jednání prvostupňového správního orgánu a žalovaného“.

Krajský soud v Praze předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o námitce podjatosti podle ust. § 8 odst. 5 s. ř. s. Součástí spisu je vyjádření soudců krajského soudu JUDr. Věry Šimůnkové, Mgr. Jitky Zavřelové, JUDr. Milana Podhrázkého, Olgy Stránské, JUDr. Marečkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka k námitce podjatosti, kteří shodně uvedli, že nemají žádný vztah k věci, žalobci a ani nejsou jim známy ani žádné jiné důvody, pro které by bylo možno pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle ust. § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že důvodem pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci je jednak skutečnost, že se podílel na jejím rozhodování již v předchozím správním či soudním řízení a jednak takový vnitřní vztah soudce k věci samé, k účastníkům či k jejich zástupcům, že míra a povaha tohoto vztahu poskytuje důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce pro podjatost však není jeho postup v projednávané věci, ani postup při rozhodování jiných věcí. Účastníkův nesouhlas s právními závěry, např. v otázce posouzení důvodnosti žaloby či odmítnutí věcného přezkumu žaloby z procesních důvodů, které soudce vyslovil, je při hodnocení otázek podjatosti bezvýznamný. Soudce může být vyloučen z rozhodování jen z objektivních důvodů, nikoli pro subjektivní přesvědčení účastníka o nesprávnosti jeho  dřívějších rozhodnutí (srv. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2014, č. j. Nao 112/2014 – 53, ze dne 28. 11. 2013, č. j. Nao 87/2013 - 78, a ze dne 19. 3. 2003, č. j. Nao 2/2003 – 18, publikované pod č. 53/2004 Sb. NSS). Žalobce ve svém podání nepoukazoval na to, že by soudci krajského soudu JUDr. Věra Šimůnková, Mgr. Jitka Zavřelová, JUDr. Milan Podhrázký, Olga Stránská, JUDr. Dalila Marečková a Mgr. Ing. Petr Šuránek měli mít poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, nebo že by se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení ve smyslu ust. § 8 odst. 1 s. ř. s. Důvod podjatosti spatřoval pouze v jejich postupu v řízení. Protože důvodem k vyloučení soudce nemohou být okolnosti, které spočívají v jeho postupu v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 8 odst. 1 in fine s. ř. s.), Nejvyšší správní soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2014

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu.


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2014, sp. zn. Nao 261/2014 - 56, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies