6 As 263/2017 - 14

12. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: A. T., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 6. 2016, č. j. 22139-3/2016-900000-304.4, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 2. 2017, č. j. 55 A 5/2016 – 41,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 10. 8. 2017 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou napadá rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), ze dne 22. 2. 2017, č. j. 55 A 5/2016 – 41 (dále jen „napadený rozsudek“). Napadeným rozsudkem byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 6. 2016, č. j. 22139-3/2016-900000-304.4, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Celního úřadu pro Jihočeský kraj, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 2 písm. a) a písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

[2]

Dle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po  doručení rozhodnutí… Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Dle odst. 4 tohoto ustanovení se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

[3]

Jak vyplývá z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu (zejména usnesení rozšířeného senátu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Azs 51/2007 – 55), tato ustanovení je nutno interpretovat ve spojení s ustanovením § 40 odst. 4 s. ř. s., podle něhož lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[4]

Ačkoliv stěžovatel v kasační stížnosti uvádí, že napadený rozsudek mu byl doručen až dne 3. 8. 2017, ze soudního spisu krajského soudu Nejvyšší správní soud ověřil, že napadený rozsudek byl zástupci stěžovatele doručen do datové schránky v pondělí dne 27. 3. 2017. Napadený rozsudek obsahoval řádné poučení o tom, že kasační stížnost lze podat ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta pro podání kasační stížnosti tudíž uběhla v pondělí dne 10. 4. 2017. Předmětnou kasační stížnost odeslal stěžovatel do datové schránky Nejvyššího správního soudu až dne 10. 8. 2017, tedy čtyři měsíce po uplynutí zákonné lhůty.

[5]

Nejvyšší správní soud proto s ohledem na výše uvedené kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť byla podána opožděně.

[6]

Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že je mu z úřední činnosti známo, že proti stejnému rozsudku podal žalobce prostřednictvím svého zástupce včasnou kasační stížnost již dne 31. 3. 2017. Tato kasační stížnost byla odmítnuta usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2017, č. j. 4 As 67/2017 – 17, protože žalobce ani na výzvu soudu neodstranil vady kasační stížnosti a nedoplnil její důvody. Citované usnesení však nezaložilo v posuzovaném případě překážku věci rozhodnuté, jelikož předmět řízení nebyl věcně posouzen (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2004, č. j. 3 Azs 324/2004 – 52).

[7]

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2017

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2017, sp. zn. 6 As 263/2017 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies