7 As 275/2017 - 14

13. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: M. O., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2017, č. j. 3 A 226/2016 - 28,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k jeho rukám, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

[1]

Mgr. Jaroslav Topol (dále „zástupce žalobce“) podal dne 27. 12. 2016 jménem žalobce žalobu na ochranu proti nezákonnému zásahu, jenž měl spočívat v zákazu pořizovat videozáznam z místa silniční kontroly konané dne 26. 10. 2016, v čase okolo 20:06 hodin, a dále v zákazu seznámit se s výsledky orientační dechové zkoušky a v pořízení fotodokumentace protokolů o výsledcích.

[2]

Vzhledem k tomu, že k žalobě nebyla připojena plná moc, městský soud vyzval zástupce žalobce usnesením k doložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o žalobě. Této výzvě nebylo vyhověno, městský soud proto v záhlaví uvedeným  usnesením žalobu odmítl jako žalobu podanou osobou zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].

[3]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti usnesení městského soudu kasační stížnost.

[4]

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

[5]

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po  doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho  dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního  dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[6]

Kasační stížností napadené usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno prostřednictvím datové schránky dne 3. 8. 2017. Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), byl tudíž čtvrtek 3. 8. 2017, posledním dnem této lhůty byl proto čtvrtek 17. 8. 2017.

[7]

Kasační stížnost však byla odeslána prostřednictvím datové schránky až v pátek 18. 8. 2017 (záznam o ověření elektronického podání na č. l. 5 soudního spisu), tedy po uplynutí lhůty k jejímu podání. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s., protože byla podána opožděně.

[8]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9]

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. září 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2017, sp. zn. 7 As 275/2017 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies