6 Afs 272/2017 - 7

12. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: TYGR CENTRUM a.s., IČO 284 71 415, se sídlem Dvorská 3, 503 11 Hradec Králové, zastoupen Mgr. Vladimírem Mrkvičkou, advokátem se sídlem Husovo náměstí 16, 104 00 Praha 10, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutím žalovaného ze dne 20. 2. 2015, č. j. 5207/15/5200-20445-711478, a č. j. 5232/15/5200-11432-701607, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2017, č. j. 48 Af 9/2015 – 85,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci prostřednictvím Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“), proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2017, č. j. 48 Af 9/2015 – 85 (dále jen „napadený rozsudek“). Krajský soud napadeným rozsudkem zamítl žalobu proti rozhodnutím žalovaného ze dne 20. 2. 2015, č. j. 5207/15/5200-20445-711478, a č. j. 5232/15/5200-11432-701607. Prvním z uvedených rozhodnutí byla zamítnuta odvolání žalobce proti čtyřem platebním výměrům, kterým byla žalobci doměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 2009, druhým z napadených rozhodnutí byla žalobci snížena doměřená daň z příjmů právnických osob za stejné zdaňovací období.

[2]

Dle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po  doručení rozhodnutí… Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Dle odst. 4 tohoto ustanovení se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

[3]

Jak vyplývá z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu (zejména usnesení rozšířeného senátu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Azs 51/2007 – 55), tato ustanovení je nutno interpretovat ve spojení s ustanovením § 40 odst. 4 s. ř. s., podle něhož lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[4]

Ze soudního spisu krajského soudu vyplývá, že napadený rozsudek byl doručen zástupci stěžovatele v řízení před krajským soudem, společnosti ARIADNA, s.r.o. (zabývající se daňovým poradenstvím), do datové schránky ve středu dne 26. 7. 2017. Napadený rozsudek obsahoval řádné poučení o tom, že kasační stížnost lze podat ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta pro podání kasační stížnosti tudíž uběhla ve středu dne 9. 8. 2017. Dle zákona je lhůta zachována i tehdy, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Nejvyšší správní soud ze spisu krajského soud ověřil, že stěžovatel odeslal kasační stížnost datovanou dnem 8. 8. 2017 do datové schránky krajského soudu až dne 10. 8. 2017.

[5]

Nejvyšší správní soud proto s ohledem na výše uvedené kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť byla podána opožděně.

[6]

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. září 2017

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2017, sp. zn. 6 Afs 272/2017 - 7, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies