6 Ads 232/2017 - 16

13. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: J. G., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2017, č. j. MPSV-2017/23624-513/2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2017, č. j. 48 Ad 23/2017 – 5,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce podal dne 11. 7. 2017 kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) ze dne 22. 6. 2017, č. j. 48 Ad 23/2017 – 5 (dále jen „napadené usnesení“), jímž krajský soud odmítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2017, č. j. MPSV-2017/23624-513/2 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Krajský soud v napadeném usnesení uvedl, že žalobce napadá rozhodnutí, proti němuž je přípustný rozklad, který je řádným opravným prostředkem. Za těchto okolností nelze považovat podmínku vyčerpání opravných prostředků ze strany žalobce za splněnou, podaná žaloba je proto nepřípustná podle § 68 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“).

[2]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 1. 8. 2017, č. j. 6 Ads 232/2017-13, zamítl návrh žalobce (dále jen „stěžovatel“) na ustanovení zástupce a vyzval jej, aby v lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti nebo prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl poučen, že pokud nevyhoví uvedeným povinnostem ve stanovené lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle připojené doručenky bylo usnesení stěžovatelem převzato dne 21. 8. 2017.

[3]

Lhůta stanovená k doplnění plné moci udělené advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti tedy uplynula v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 s. ř. s. dne 4. 9. 2017. Jak je ze spisu patrno, do této doby, ani do  data vydání tohoto usnesení stěžovatel svou procesní povinnost ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. nesplnil a nedoložil, že je pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, ani neprokázal své případné vysokoškolské vzdělání vyžadované podle zvláštních předpisů pro výkon advokacie.

[4]

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, pokud má stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[5]

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Z dikce § 105 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nutnou podmínkou řízení, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

[6]

Nebyla tedy odstraněna podstatná vada řízení, pro kterou nelze v řízení pokračovat a věc meritorně projednat. Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, dostupné na www.nssoud.cz).

[7]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. září 2017

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2017, sp. zn. 6 Ads 232/2017 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies