7 As 195/2017 - 14

29. 08. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: nezl. T. F. P., zast. zákonnou zástupkyní PhDr. H. P., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 2017, č. j. 22 A 73/2017 - 9,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce se žalobou domáhal u Krajského soudu v Ostravě přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 1. 3. 2017, č. j. 637/17, kterým žalobci nebyl určen advokát podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Krajský soud v Ostravě v záhlaví uvedeným  usnesením věc postoupil podle § 7 odst. 5 s. ř. s. Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému podle § 7 odst. 2 s. ř. s.

[2]

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě stěžovatel podal kasační stížnost a stejným podáním vzal žalobu zpět, neboť odpadl důvod, pro který byla žaloba podána. Nejvyšší správní soud proto dne 29. 6. 2017 předložil Městskému soudu v Praze spis k vyřízení věci. Městský soud usnesením ze dne 31. 7. 2017, č. j. 11 A 131/2017 - 34, řízení o žalobě zastavil; toto usnesení nabylo právní moci dne 2. 8. 2017.

[3]

Nejvyšší správní soud se v důsledku zastavení řízení o žalobě před městským soudem musel zabývat otázkou, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti proti v záhlaví uvedenému usnesení.

[4]

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5]

Za základní podmínku přezkoumání zákonnosti usnesení krajského soudu o postoupení věci místně příslušnému soudu je nutné považovat trvání tohoto řízení. Kasační stížnost byla přitom podána zároveň se zpětvzetím žaloby. Řízení o žalobě proto bylo zastaveno  dříve, než Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti proti usnesení o postoupení místně příslušnému soudu, v důsledku čehož odpadl také předmět řízení o kasační stížnosti. Zastavení řízení o žalobě tak představuje neodstranitelný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti spočívající v neexistenci předmětu řízení o kasační stížnosti.

[6]

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s, neboť ještě před rozhodnutím o kasační stížnosti odpadly podmínky řízení o ní.

[7]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2017, sp. zn. 7 As 195/2017 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies