4 Afs 160/2017 - 45

31. 08. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2017, č. j. 10847/17/5100-31462-707633, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 3. 7. 2017, č. j. 59 Af 31/2017 – 24,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla pro opožděnost odmítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2017, č. j. 10847/17/5100-31462-707633. Stěžovatelka současně v kasační stížnosti požádala o osvobození od soudních poplatků a také navrhla, aby jí byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce z řad advokátů. Stěžovatelka rovněž navrhla, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

[2]

Žalovaný se k podané kasační stížnosti nevyjádřil.

[3]

Nejvyšší správní soud dospěl po posouzení splnění zákonných náležitostí kasační stížnosti stěžovatelky k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[4]

Nejvyšší správní soud ze spisového materiálu zjistil následující. Kasační stížností napadené usnesení krajského soudu bylo stěžovatelce doručeno na adresu místa pobytu ve smyslu § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), dne 17. 7. 2017 (viz doručenka založená v soudním spise na č. l. 24; vzhledem k tomu, že stěžovatelka nebyla dne 7. 7. 2017 zastižena na doručovací adrese, byla jí písemnost téhož dne uložena na poště, úložní doba uplynula dne 17. 7. 2017). Skutečnost, že doručovaná písemnost byla následně dne 19. 7. 2017 vhozena do domovní schránky stěžovatelky, nemá na okamžik doručení, od něhož je odvozen běh lhůty pro podání kasační stížnosti, žádný vliv. Podle § 49 odst. 4 věta první o. s. ř. „nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.“ Toto ustanovení o. s. ř. je přitom podle § 42 odst. 5 s. ř. s. třeba aplikovat i na doručování písemností v soudním řízení správním.

[5]

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. „kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po  doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení.“ Podle poslední věty téhož ustanovení „zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.“ V § 106 odst. 4 s. ř. s. je dále stanoveno, že „kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.“

[6]

Podle § 40 odst. 1 věta první s. ř. s. „lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.“Podle § 40 odst. 2 věta první s. ř. s. „lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty.“ Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. „lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.“

[7]

Napadené usnesení obsahuje řádné poučení o opravných prostředcích včetně lhůty k podání kasační stížnosti. Dnem, který určil běh dvoutýdenní lhůty k podání kasační stížnosti v nyní posuzovaném případě, bylo pondělí 17. 7. 2017. Poslední den lhůty k podání kasační stížnosti připadl v souladu s výše citovaným ustanovením § 40 odst. 2 s. ř. s. na pondělí 31. 7. 2017. Kasační stížnost podala stěžovatelka u zdejšího soudu nejprve prostřednictvím emailu bez elektronického podpisu dne 1. 8. 2017. Dne 3. 8. 2017 obdržel Nejvyšší správní soud poštovní zásilku s podepsanou kasační stížností stěžovatelky, která však byla k poštovní přepravě předána až dne 2. 8. 2017, tedy po zákonem stanovené lhůtě (jak plyne z razítka pošty na připojené obálce). Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

[8]

Podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), „nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.“ Toto ustanovení je podle § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně aplikovat i na řízení o kasační stížnosti.

[9]

Kasační stížnost stěžovatelky byla s ohledem na výše uvedené podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle citovaného ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

[10]

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2017

Mgr. Aleš Roztočil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2017, sp. zn. 4 Afs 160/2017 - 45, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies