5 Afs 131/2014 - 35

10. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: EDHESSA, s.r.o., se sídlem Spojů 835/2, Ostrava,proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno,v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 7. 2014, č. j. 62 Af 7/2013 – 103,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 3. 12. 2012, č. j. 18230/12-1303-703609, Finanční ředitelství v Brně (původní žalovaný) zamítlo odvolání žalobce a potvrdilo rozhodnutí Finančního úřadu Brno III ze dne 3. 3. 2011, č. j. 63988/11/290511706025, kterým byla žalobci za zdaňovací období 2. čtvrtletí 2007 doměřena daň z přidané hodnoty ve výši 0 Kč. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji rozsudkem ze dne 10. 7. 2014, č. j. 62 Af 7/2013 – 103, zamítl.

Dne 4. 8. 2014 podala proti uvedenému rozsudku krajského soudu jménem stěžovatele kasační stížnost JUDr. K. T., a to s odvoláním na zastoupení na základě plné moci. Plná moc nebyla doložena.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nejvyšší správní soud zjistil, že jmenovaná byla vyškrtnuta ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou, není tedy advokátkou; rovněž zjistil, že jmenovaná není ani statutárním orgánem ani společníkem stěžovatele, resp. byla společníkem stěžovatele do 12. 2. 2010.

Dále Nejvyšší správní soud zjistil ze spisu krajského soudu, že tam založená plná moc, na kterou zřejmě bez dalšího JUDr. T. odkazuje, jí byla udělena dne 15. 11. 2011 tehdejším jednatelem společnosti Janem Blažkem; jmenovaný tuto funkci vykonával dle výpisu z obchodního rejstříku a Sbírky listin do 16. 8. 2013 (datum výmazu 16. 9. 2013). Uvedená plná moc se ovšem dle svého znění vztahuje pouze na řízení o žalobě, nikoliv na řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud má za prokázané, že JUDr. K. T. nevykonává advokaci, nebylo ani prokázáno, že je zaměstnankyní či členkou stěžovatele, která by byla oprávněna za stěžovatele jednat nebo jej zastupovat v řízení o kasační stížnosti.

S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem vyzval proto Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 12. 9. 2014, č. j. 5 Afs 131/2014 - 24, aby ve lhůtě 10 dnů prokázal, že JUDr. K. T., která podala jeho jménem kasační stížnost, je jeho zaměstnankyní nebo členkou oprávněnou za něj před kasačním soudem jednat, nebo aby soudu v téže lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti; současně byl stěžovatel informován o tom, že jmenovaná byla vyškrtnuta ze seznamu advokátů. Usnesení bylo doručeno do funkční datové schránky stěžovatele a nabylo právní moci dne 29. 9. 2014. Ve stanovené lhůtě ani později stěžovatel požadované nedoložil.

JUDr. K. T. pouze podáním ze dne 30. 9. 2014 Nejvyššímu správnímu soudu sdělila, že je u Exekutorského úřadu Brno - venkov soudního exekutora JUDr. Petra Kociána vedeno exekuční řízení sp. zn. 137 Ex 16350/14, v němž oprávněný, společnost URTENA, SE, navrhl, aby soudní exekutor provedl exekuci postižením závodu stěžovatele. JUDr. K. T. proto navrhla, aby Nejvyšší správní soud přerušil řízení do doby, než bude postaveno najisto, kdo je oprávněn za stěžovatele jednat.

Nejvyšší správní soud za prvé opakuje, že v současné době JUDr. K. T. v žádném případě není osobou oprávněnou za stěžovatele jednat a Nejvyšší správní soud tedy nemůže k jejímu podání přihlížet, za druhé zdejší soud neshledal uvedený návrh na přerušení řízení opodstatněným. Dle výpisu z obchodního rejstříku je s účinností od 16. 8. 2013 zapsán jako jediný jednatel stěžovatele Mykhaylo Banyas, nar. X, bytem Ke Klimentce 2114/12, Praha 5. Jmenovaný byl tedy dosud osobou oprávněnou za stěžovatele jednat a udělit plnou moc advokátu k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti.

Jelikož nedošlo ani přes výzvu soudu k odstranění nedostatku podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení stěžovatele advokátem, nejedná-li za stěžovatele pověřený zaměstnanec nebo člen s příslušným právnickým vzděláním dle § 105 odst. 2 s. ř. s., a pro tento nedostatek nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. o odmítnutí kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v účinném znění, o vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2014

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2014, sp. zn. 5 Afs 131/2014 - 35, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies