6 Azs 204/2017 - 18

30. 08. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: E. B., zastoupen Mgr. Gabrielou Kopuletou, advokátkou se sídlem Havlíčkova 1043/11, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2016, č. j. OAM-413/ZA-ZA11-ZA08-2016, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 6. 2017, č. j. 1 Az 52/2016 - 57,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 20. 6. 2017 doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 6. 2017, č. j. 1 Az 52/2016 - 57, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2016, č. j. OAM-413/ZA-ZA11-ZA08-2016, jímž žalobci nebyla udělena mezinárodní ochrana.

[2]

Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle ustanovení § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), protože v ní stěžovatel nespecifikoval důvody, pro které rozsudek městského soudu napadl. Pouze obecně konstatoval nesprávné posouzení právní otázky soudem, vady řízení a nepřezkoumatelnost rozsudku, aniž by tyto  důvody blíže konkretizoval.

[3]

Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně.

[4]

Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s., [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o  další měsíc.

[5]

Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 12. 7. 2017, č. j. 6 Azs 204/2017 - 12, k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti v zákonné lhůtě odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta.

[6]

Toto usnesení bylo zástupkyni stěžovatele doručeno dne 20. 7. 2017, lhůta k doplnění kasační stížnosti proto uplynula dne 21. 8. 2017 (poslední den lhůty 20. 8. 2017 připadl na neděli). Doplnění kasační stížnosti bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno až dne 22. 8. 2017. Vytýkané nedostatky kasační stížnosti tudíž nebyly odstraněny v zákonné lhůtě, neboť stěžovatel kasační stížnost doplnil až po jejím marném uplynutí.

[7]

Citované ustanovení zakotvuje koncentraci řízení; soud již proto nemůže přihlížet ke stížnostním námitkám uplatněným po uplynutí lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. K tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. I. ÚS 390/05 (publikovaný jako N 27/40 SbNU 219, dostupný z http://nalus.usoud.cz), v němž bylo uvedeno, že pokud je stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti postupem dle § 106 odst. 3 s. ř. s., může rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody jen ve lhůtě jednoho měsíce v tomto ustanovení zakotvené, pokud nebyla na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů soudem prodloužena.

[8]

Protože stěžovatel přes výzvu Nejvyššího správního soudu včas důvody kasační stížnosti nedoplnil a v řízení pro tuto vadu nebylo možno pokračovat (jen v zákonné lhůtě lze rozšířit důvody kasační stížnosti), byla kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

[9]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2017

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 6 Azs 204/2017 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies