Na 283/2017 - 68

08. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: Spoltex Kravaře s. r. o., se sídlem Náměstí 416/24, Kravaře, zastoupen obchodní společností Punktum, spol. s r. o., se sídlem Otická 758/19, Opava, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 7. 2017, č. j. 28311/17/5200-11432-711778,

takto :

Věc se postupuje věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 5. 9. 2017 doručena žaloba, kterou se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 7. 2017, č. j. 28311/17/5200-11432-711778, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti platebnímu výměru Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 29. 11. 2016, č. j. 3239462/16/3216-50521-803344.

[2]

K řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je věcně příslušný krajský soud (§ 7 odst. 1 s. ř. s.). Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 2 s. ř. s.). Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému (§ 7 odst. 5 věta první s. ř. s.).

[3]

Vzhledem k tomu, že správním orgánem, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni, je Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj sídlící v Ostravě, je k řízení o této žalobě věcně a místně příslušný Krajský soud v Ostravě (viz Příl. 2, bod 8. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů). Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o postoupení věci tomuto soudu.

[4]

V této souvislosti považuje Nejvyšší správní soud za vhodné poukázat na rozsudek zdejšího soudu ze dne 15. 8. 2008, č. j. 8 As 2/2008 - 112, ve kterém byl vysloven právní názor, že byla-li žaloba podána v zákonné lhůtě u věcně nepříslušného Nejvyššího správního soudu, není její včasnost ovlivněna tím, že ji tento soud postoupil věcně a místně příslušnému krajskému soudu až po lhůtě k jejímu podání. Ostatně podpůrně srov. i řízení ve věcech sp. zn. Na 138/2005, Na 57/2010, Na 174/2010, Na 170/2014 atp.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 8. září 2017

JUDr. Tomáš Foltas předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2017, sp. zn. Na 283/2017 - 68, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies