3 As 183/2017 - 32

07. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: Prof. MUDr. P. H., CSc., proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 5. 2017, č. j. 41 A 54/2015 – 84,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Poplatek bude žalobci vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) rozsudkem ze dne 3. 5. 2017, č. j. 41 A 54/2015 – 84, zamítl žalobu, kterou se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 9. 2015, č. j. KUSP-15519/2015/DOP/Mu, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Uherský Brod ze dne 2. 2. 2015, č. j. OS-D/4641/16/14/Po, jímž bylo rozhodnuto ve věci přestupku žalobce podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2, bod 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

[2]

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny všechny podmínky pro meritorní projednání kasační stížností (podmínky řízení).

[3] Jednou z podmínek řízení je i právní zastoupení stěžovatele. Jak vyplývá z ustanovení § 105 odst. 2 soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), v řízení o kasační stížnosti stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

[4]

Stěžovatel podal kasační stížnosti ze dne 19. 6. 2017 prostřednictvím obecného zmocněnce JUDr. J. B. Neprokázal tím splnění podmínky řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Nejvyšší správní soud proto stěžovatele vyzval usnesením ze dne 10. 7. 2017, č. j. 3 As 183/2017-15, prostřednictvím jeho obecného zmocněnce, k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo k prokázání vysokoškolského právnického vzdělání stěžovatele, a to ve lhůtě sedmi dnů. Na žádost obecného zmocněnce stěžovatele o prodloužení stanovené lhůty z důvodu dovolené stěžovatele následně Nejvyšší správní soud sdělil, že splnění povinnosti podle uvedené výzvy postačí do 3. 8. 2017. Dne 2. 8. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena plná moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti udělená stěžovatelem jeho obecnému zmocněnci JUDr. J. B. JUDr. J. B. je v plné moci ze dne 1. 8. 2017 označen pouze jako obecný zmocněnec a podle zjištění soudu není uveden v seznamu advokátů (na www.cak.cz).

[5]

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 17. 8. 2017, č. j. 3 As 183/2017 – 28 vyzval přímo stěžovatele, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení, nebo aby ve stejné lhůtě doložil, že má právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Zároveň stěžovatele upozornil na procesní důsledky, nebude-li této výzvě vyhověno. Stěžovateli bylo toto usnesení doručeno dne 21. 8. 2017. Stěžovatel však doposud na výzvu obsaženou v předmětném  usnesení žádným způsobem nereagoval.

[6]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani přes výzvu a poučení zdejšího soudu nedoložil, že je v řízení o kasační stížnosti kvalifikovaně zastoupen, případně že má odpovídající právnické vzdělání, je zřejmé, že není splněna jedna z podmínek řízení, přičemž její absence brání meritornímu projednání věci.

[7]

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[8]

Jelikož jsou v daném případě naplněny podmínky předvídané ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než za použití ustanovení § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

[9]

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

[10]

O vrácení zaplaceného soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 10 odst. 3 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť návrh (kasační stížnost) byl před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. září 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 9. 2017, sp. zn. 3 As 183/2017 - 32, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies