2 As 241/2017 - 29

07. 09. 2017, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. S., zastoupený Mgr. Martinem Kašparem, advokátem, se sídlem Nad Rokoskou 1228/38, Praha 8, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) Mgr. H. K., II) J. R., III) P. M., IV) B. S., V) P. S., proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2015, č. j. MHMP 679240/2015, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2017, č. j. 11 A 106/2015 – 87,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 28. 6. 2017 blanketní kasační stížnost, kterou žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze.

[2]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 13. 7. 2017, č. j. 2 As 241/2017 – 11, ke splnění poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě jednoho týdne od jeho  doručení.

[3]

V reakci na přípis č. j. 2 As 241/2017 – 11, podal stěžovatel dne 24. 7. 2017 žádost o osvobození od soudních poplatků, které Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 8. 2017, č. j. 2 As 241/2017 – 23, nevyhověl. V usnesení č. j. 2 As 241/2017 – 23 Nejvyšší správní soud stěžovatele zároveň vyzval ke splnění poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě jednoho týdne od jeho doručení. Nejvyšší správní soud stěžovatele taktéž poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení zastaví.

[4]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5]

Usnesení č. j. 2 As 241/2017 – 23 bylo  doručeno do datové schránky zástupce stěžovatele ve středu 30. 8. 2017 (doručenka na č. l. 24 spisu Nejvyššího správního soudu). Jednotýdenní lhůta k zaplacení soudního poplatku tudíž uplynula ve středu 6. 9. 2017. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě ani později do dne vydání tohoto usnesení soudní poplatek neuhradil. Nejvyšší správní soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[6]

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. září 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 9. 2017, sp. zn. 2 As 241/2017 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies