5 Afs 130/2014 - 13

10. 10. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: EDHESSA, s.r.o., se sídlem Spojů 835/2, Ostrava – Poruba, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 7. 2014, č. j. 62 Af 8/2013 - 56,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Stěžovateli se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) zamítl žalobu žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 12. 2012, č. j. 18229/12-1303-703609, jímž bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu Brno III ze dne 27. 6. 2011, č. j. 246718/11/290511704691, kterým byla stěžovateli za zdaňovací období leden 2009 doměřena daň z přidané hodnoty ve výši 281 083 Kč.

Dne 5. 8. 2014 podala proti uvedenému rozsudku krajského soudu jménem stěžovatele kasační stížnost JUDr. K. T., a to s odvoláním na zastoupení na základě plné moci. Plná moc nebyla doložena.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nejvyšší správní soud zjistil, že jmenovaná byla vyškrtnuta ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou, není tedy advokátkou; rovněž zjistil, že jmenovaná není ani statutárním orgánem (jednatelem) ani společníkem stěžovatele, resp. byla společníkem stěžovatele do 12. 2. 2010.

Dále Nejvyšší správní soud zjistil ze spisu krajského soudu, že tam založená plná moc, na kterou zřejmě bez dalšího JUDr. T. odkazuje, jí byla udělena dne 15. 11. 2011 tehdejším jednatelem společnosti Janem Blažkem; jmenovaný tuto funkci vykonával dle výpisu z obchodního rejstříku a Sbírky listin do 16. 8. 2013, (datum výmazu 16. 9. 2013).

S účinností od 16. 8. 2013 je zapsán jako jediný jednatel stěžovatele Mykhaylo Banyas, dat. nar. X, bytem Ke Klimentce 2114/12 Smíchov. Jmenovaný je osobou oprávněnou v době podání kasační stížnosti za stěžovatele jednat.

Je třeba konstatovat, že výše zmiňovaná plná moc se ovšem dle svého znění vztahuje pouze na řízení o žalobě, nikoliv na řízení o kasační stížnosti. Zmocnění ze dne 15. 11. 2011 bylo uděleno ve smyslu ust. § 25 a § 28 daňového řádu; jmenovaná má zastupovat společnost ve všech daňových řízeních, týkajících se společnosti; v rámci této činnosti je oprávněna jménem společnosti činit veškeré právní úkony ve smyslu daňového řádu. Zároveň je zmocněna k zastoupení společnosti při řízení o správních žalobách, vedených ve smyslu ust. § 148 odst. 4 písm. a) a b) daňového řádu v souvislosti s těmito řízeními. Součástí plné moci je ustanovení o umožnění přítomnosti ing. J. T., jako odborného konzultanta ve smyslu ust. § 31 daňového řádu, za tím účelem je jmenovaný zbaven mlčenlivosti v daňovém řízení v souladu s příslušnými ustanoveními daňového řádu. V závěru plné moci se zbavuji mlčenlivosti pracovníci finančních orgánů v souvislosti s těmito daňovými řízeními ve vztahu k ing. J. T. Nutno konstatovat, že plná moc takto udělená dílem pro daňové řízení dílem pro řízení o žalobách, je zčásti nesrozumitelná a zcela neurčitá. Nicméně byť by Nejvyšší správní soud vycházel z faktu, že část zmocnění dopadá i na řízení soudní, musí konstatovat, že v této části je zmocnění omezeno na řízení o správních žalobách, nikoli o kasačních stížnostech.

Nejvyšší správní soud má za prokázané, že JUDr. K. T. nevykonává advokaci, nebylo ani prokázáno, že je zaměstnankyní či členkou stěžovatele, která by byla oprávněna za stěžovatele na základě pověření jednat nebo jej zastupovat v kasačním řízení před Nejvyšším správním soudem.

Vzhledem k tomu, že jmenovaná již není advokátkou, nelze ve věci ani přiměřeně postupovat v intencích usnesení rozšířeného senátu zdejšího soudu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 8 Azs 16/2007 – 158, který konstatoval: „Plná moc udělená advokátovi k tomu, aby účastníka ve všech právních věcech zastupoval před soudy, obsahující též výslovné zmocnění k zastupování v řízení o kasační stížnosti v konkrétní věci, opravňuje advokáta k zastupování v řízení o žalobě podle soudního řádu správního před krajským soudem i poté, kdy původní rozhodnutí krajského soudu bylo ke kasační stížnosti zrušeno.“ Jak bylo podáno výše, jmenovaná advokátní činnost není oprávněna vykonávat, nadto výslovné zmocnění pro řízení o kasační stížnosti plná moc neobsahuje.

S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem vyzval proto Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 13. 8. 2014, č. j. 5 Afs 130/2014 - 6, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení prokázal, že JUDr. K. T., která podala kasační stížnost, je jeho zaměstnankyní pověřenou za něj před kasačním soudem jednat; současně byl informován o tom, že jmenovaná byla vyškrtnuta ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou, tudíž nemůže vykonávat advokátní činnost, jakož i poučen o tom, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupen advokátem, nejedná-li za něj jeho zaměstnanec s předepsaným vysokoškolským vzděláním dle § 105 odst. 2 s ř. s.

Usnesení bylo doručeno do funkční datové schránky stěžovatele dne 20. 8. 2014 a nabylo právní moci dne 30. 8. 2014. Ve stanovené lhůtě ani později do dne rozhodnutí kasačního soudu stěžovatel požadované zmocnění, popř. plnou moc udělenou advokátovi nepředložil.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokud stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

Jelikož nedošlo ani přes výzvu soudu k odstranění nedostatku podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení stěžovatele advokátem, nejedná-li za stěžovatele pověřený zaměstnanec nebo člen s příslušným právnickým vzděláním dle § 105 odst. 2 s. ř. s., a pro tento nedostatek nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, rozhodl Nejvyšší správní soud na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. o odmítnutí kasační stížnosti.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.; žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byl návrh odmítnut.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v účinném znění, o vrácení zaplaceného soudního poplatku; tento bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2014

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2014, sp. zn. 5 Afs 130/2014 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies